Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 09:02

(HR) Nabavka znanstvene baze podataka

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Programski paket za podatkovnu bazu

2022/S 122-346439

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Nacionalni registracijski broj: 84838770814
Poštanska adresa: Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Stjepko Lengel, viši stručni savjetnik za javnu nabavu
E-pošta: javna_nabava@nsk.hr
Telefon: +385 16164036
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.nsk.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024835
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Rekreacija, kultura i religija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Znanstvene baze podataka

 

Referentni broj: VV-2-2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
48611000 Programski paket za podatkovnu bazu
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave su znanstvene baze podataka, prema grupama sukladno opisu predmeta nabave iz točke 2.1. DON-a.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 907 800.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

HeinOnline ili jednakovrijedna baza podataka

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
48611000 Programski paket za podatkovnu bazu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja predmetne nabave je portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu dostupan na mrežnom mjestu http://baze.nsk.hr.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Prema opisu predmeta nabave za Grupu 1 iz točke 2.1. DON-a.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na on-line pomoć / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 368 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

SciFinder-n ili jednakovrijedna baza podataka

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
48611000 Programski paket za podatkovnu bazu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja predmetne nabave je portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu dostupan na mrežnom mjestu http://baze.nsk.hr.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Prema opisu predmeta nabave za Grupu 2 iz točke 2.1. DON-a

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na on-line pomoć / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 775 100.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

EconLit ili jednakovrijedna baza podataka

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
48611000 Programski paket za podatkovnu bazu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja predmetne nabave je portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu dostupan na mrežnom mjestu http://baze.nsk.hr.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Prema opisu predmeta nabave za Grupu 3 iz točke 2.1. DON-a

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na on-line pomoć / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 110 100.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

MathSciNet ili jednakovrijedna baza podataka

 

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
48611000 Programski paket za podatkovnu bazu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja predmetne nabave je portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu dostupan na mrežnom mjestu http://baze.nsk.hr.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Prema opisu predmeta nabave za Grupu 4 iz točke 2.1. DON-a

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na on-line pomoć / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 111 300.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

APA PsycInfo ili jednakovrijedna baza podataka

 

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
48611000 Programski paket za podatkovnu bazu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja predmetne nabave je portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu dostupan na mrežnom mjestu http://baze.nsk.hr.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Prema opisu predmeta nabave za Grupu 5 iz točke 2.1. DON-a

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na on-line pomoć / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 543 300.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Uvjeti izvršenja ugovora su navedeni u točkama 2.1., 2.5., 2.8., 2.9., 7.4., 7.8. i 7.10.3. DON-a.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/07/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/07/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

 

Prostorije Naručitelja na adresi Hrvatska, Zagreb, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, e-pošta: dkom@dkom.hr (dalje u tekstu: Državna komisija). Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu. U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana: objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi; objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka; objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije; otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda; primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Stjepko Lengel, viši stručni savjetnik za javnu nabavu
Poštanska adresa: Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna_nabava@nsk.hr
Telefon: +385 16164030
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: