Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 09:50

(MK) Nabavka medicinskog potrošnog materijala

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.06.2022.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Medicinski potrošni materijal

2022/S 122-348443

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: JZU UK za drzavna kardiohirurgija
Poštanska adresa: ul. Majka Tereza br.17/zgrada br.8
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Frosina Stoilkovska
E-pošta: f.stoilkovska@yahoo.com
Telefon: +389 75389076
Telefaks: +389 23113053
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.e-nabavki.gov.mk/
Adresa profila kupca: http://kardiohirurgija.mk/mk/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Public Health Institution
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Disposable consumables

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
33140000 Medicinski potrošni materijal - LA52
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Disposable consumables

Medical supplies

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 500 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33140000 Medicinski potrošni materijal - LA52
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

PHI University Clinic for State cardiac Surgery – Skopje, Mother Theresa 17/8

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Disposable consumables

Medical supplies

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 500 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

- statement of the economic operator that no effective verdict has been pronounced against the economic operator within the past five years for a committed crime stated in Art. 88, paragraph 1 of the LPP;

- certificate stating that no bankruptcy procedure has been initiated by a competent body;

- certificate stating that no liquidation procedure has been initiated by a competent body;

- certificate of paid taxes, contributions and other public duties issued by a competent body in the country where the economic operator is registered;

- certificate from the Register of penalties for committed criminal offenses of legal entities proving that no secondary penalty - ban on participating in open call procedures, awarding public procurement contracts and contracts on public - private partnership has been pronounced;

- certificate from the Register of penalties for committed criminal offenses of legal entities proving that no secondary penalty - temporary or permanent ban on performing particular activity has been pronounced;

- certificate stating that no misdemeanour sanction - ban on the performance of the profession, activity or duty, i.e. temporary ban on the performance of a particular activity has been pronounced with an effective verdict.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

- “DRA”-sample – Document for registered activity as proof that it had been registered as a natural person or legal entity to perform the activity related to the subject of the contract for public procurement; or proof that it belongs to a suitable association pursuant to the regulations of the country where it has been registered. – Certificate for wholesale of medical devices pursuant to the Law on Medicines and Medical Devices.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

: Original catalogs and/or brochures with detailed descriptions and accurately marked items that are offered. Samples in their original packaging have to be delivered.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

А decision for placing a medical device on the market or temporary or permanent approval for parallel import, in accordance with the Law on Medicines and Medical Devices. - Import permit (approval for intervention import) in accordance with the Law on Medicines and Medical Devices or Certificate issued by MALMED, which will confirm that if they are selected in the procedure, they will be issued an import permit.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/07/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/07/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

 

PHI University Clinic for State cardiac Surgery – Skopje, Mother Theresa 17/8

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

- Vasil Papestiev

- Dejan Dimitrovski

- Vesna Mitashova

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Ministry of Finance – Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Mother Theresa 17/building no. 8
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: f.stoilkovska@yahoo.com
Telefon: +389 75389076
Internetska adresa: https://www.e-nabavki.gov.mk/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Ministry of Finance – Public Procurement Bureau
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
Telefon: +389 75389076
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

19.07.2022; 15:30

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Ministry of Finance – Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Mother Theresa 17/building no. 8
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: f.stoilkovska@yahoo.com
Telefon: +389 75389076
Internetska adresa: https://www.e-nabavki.gov.mk/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: