Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 11:21

(poništenje aukcije) Nabavka rezervnih dijelova za pumpe, lot 1

Izvor: Akta.ba, 27.06.2022.

Broj: 03-03-01-841/22

Sarajevo, 27.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2., tačka a. i člana 70. stav l.,4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj: PR-SN-01-5-3 (OP-8.4QMS-01-1-1) od 07.10.2021. godine na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 23-1/2022/4 od 24.06.2022. godine, direktor donosi:

 

ODLUKU

 

- o poništenju postupka javne nabavke -NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA PUMPE JN 23/2022

 

LOT 1 - NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA WILO PUMPE

 

Član 1.

 

Poništava se postupak javne nabavke JN 23/2022 - Nabavka rezervnih dijelova za pumpe / Nabavka rezervnih dijelova za Wilo pumpe - LOT 1 jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za podnošenje ponuda u skladu sa član 69. stav 2. tačka a).

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 3.

 

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplanesarajevo.ba , shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-730/22 od 01.06.2022. godine

 

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

 

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-1-118-3-91/22 poslato je na objavu dana 02.06.2022. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 02.06.2022. godine u 15:42 sati.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-731/22 od 02.06.2022. godine.

 

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 9 (devet) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba), a nakon isteka roka za podnošenje ponuda, putem protokola, nije pristigla nijedna ponuda.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-731/22 od 02.06.2022. godine.

 

Komisija za javnu nabavku je, dana 24.06.2022. godine dostavila: preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 23-1/2022/4 od 24.06.2022. godine i izvještaj o radu broj: 23-1/2022/3 od 24.06.2022. godine, u postupku javne nabavke za nabavku rezervnih dijelova za pumpe / Nabavka rezervnih dijelova za Wilo pumpe - LOT 1.

 

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je daje Komisija za javnu nabavku konstatovala da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za podnošenje ponuda te shodno članu 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ poništava otvoreni postupak za dostavljanje ponuda JN 23/2022 - Nabavka rezervnih dijelova za pumpe / Nabavka rezervnih dijelova za Wilo pumpe - LOT 1

 

Prema Zakonu o javnim nabavkama i Pravilniku o postupku nabavke broj: PR-SN-01-5-3 (OP-8.4QMS-01-1-1) od 07.10.2021. godine, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostaviti:

 

1.Službi nabavke a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: