Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 09:32

(HR) Nabavka i ugradnja transformatora 35 10(20) kV s mogućnosti automatske regulacije napona u TS 35 10 kV RASTOVAČA

Izvor: Official Journal of the European Union, 01.07.2022.

Hrvatska-Zagreb: Električni motori, generatori i transformatori

2022/S 125-356800

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 46830600751
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: tatjana.katalinic@hep.hr
Telefon: +385 51204303
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F5-0025310

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Dobava i ugradnja transformatora 35 10(20) kV s mogućnosti automatske regulacije napona u TS 35 10 kV RASTOVAČA

 

Referentni broj: 43-V-12/22

II.1.2)Glavna CPV oznaka

31100000 Električni motori, generatori i transformatori

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Dobava i ugradnja transformatora 35/10(20) kV s mogućnosti automatske regulacije napona u TS 35/10 kV RASTOVAČA

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 595 800.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

31100000 Električni motori, generatori i transformatori

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

lokacija TS 35/10 kV Rastovača

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Dobava i ugradnja transformatora 35/10(20) kV s mogućnosti automatske regulacije napona u TS 35/10 kV RASTOVAČA

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10%

Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 90%

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 595 800.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 18

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Gospodarski subjekti mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke DON-a odgovori se upisuju u rubrike ESPD obrasca za koje se informacije traže u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Naručitelj će osim ako već ne posjeduje te dokumente, prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente radi provjere informacija navedenih u ESPD pri čemu se sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1. dokazuje:

- izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekti koji su upisani u sudski/strukovni registar trebaju popuniti podatak „Upis u strukovni registar“ a gospodarski subjekti koji su upisani u obrtni i drugi odgovarajući registar trebaju popuniti podatak „Upis u obrtni registar“.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 29/07/2022

Lokalno vrijeme: 13:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 29/07/2022

Lokalno vrijeme: 13:00

Mjesto:

 

Rijeka, Viktora Cara Emina 2

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

28/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: