Hrvatska-Varaždin: Laboratorijski reagensi

2022/S 125-352998

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 59638828302
Poštanska adresa: Ivana Meštrovića 1
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: MARTINA BENKUS
E-pošta: javna.nabava@obv.hr
Telefon: +385 989841175
Telefaks: +385 42213380
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obv.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0025313
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Reagensi i testovi za potrebe biokemijskog laboratorija po grupama - Grupe 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

 

Referentni broj: 3.21.-22-VV-50
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33696500 Laboratorijski reagensi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave su Reagensi i testovi za potrebe biokemijskog laboratorija po grupama - Grupe 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. Nabavljaju se reagensi i potrošni materijal za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma, za analizatore koji su u vlasništvu Opće bolnice Varaždin, a sve prema vrsti, količini, opisu i tehničkim specifikacijama navedenim u Prilogu 1. DON-a te svim ostalim zahtjevima koji su ovom Dokumentacijom o nabavi, s prilozima, traženi.

Iznimno za Grupu 3. Reagensi i potrošni materijal za određivanje laboratorijskih pretraga na imunokemijskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Roche e411) predmeta nabave, Ponuditelj je dužan dati na korištenje back up uređaj tijekom 2 godine (tehničke specifikacije uređaja u Prilogu 2. Tehničke specifikacije uređaja), uz servisno održavanje uređaja. Uređaj koji se daje na korištenje bez naknade mora biti kompatibilni sa reagensima, kalibratorima, kontrolnim i potrošnim materijalom.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 16 920 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 2. Reagensi i potrošni materijal za određivanje biokemijskih pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Beckman Coulter AU480)

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje biokemijskih pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Beckman Coulter AU480)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 830 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 3. Reagensi i potrošni materijal za određivanje laboratorijskih pretraga na imunokemijskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Roche e411)

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje laboratorijskih pretraga na imunokemijskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Roche e411)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj pozicija za reagense back up analizatora jednak je ili veći od broja imunokemijskih pretraga traženih u troškovniku. / Ponder: 15%
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni kontrolni materijal neovisnog proizvođača za provednu vanjske kontrole ili međulaboratroijsku usporedbu (npr. Randox, Biorad, Seronorm, Labquality i sl.) za NSE, CYFRA 21-1, AMH i anti-TSH-R / Ponder: 15%
Cijena - Ponder: 70%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 680 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Za Grupu 3. Reagensi i potrošni materijal za određivanje laboratorijskih pretraga na imunokemijskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Roche e411) predmeta nabave, Ponuditelj je dužan dati na korištenje back up uređaj tijekom 2 godine (tehničke specifikacije uređaja u Prilogu 2. Tehničke specifikacije uređaja), uz servisno održavanje uređaja. Uređaj koji se daje na korištenje bez naknade mora

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 4. Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Abbott CD Ruby)

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Abbott CD Ruby)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 7. Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na analizatorima u vlasništvu naručitelja (Siemens RapidLab348 i Rapidlab248)

 

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na analizatorima u vlasništvu naručitelja (Siemens RapidLab348 i Rapidlab248)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 760 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 8. Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Roche b221)

 

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Roche b221)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 140 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 9. Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na analizatorima u vlasništvu naručitelja (Sebia Hydrasis i Sebia MiniCap)

 

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na analizatorima u vlasništvu naručitelja (Sebia Hydrasis i Sebia MiniCap)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 540 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 10. Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Termo Fisher- Phadia)

 

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Termo Fisher- Phadia)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 596 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 13. Reagensi za određivanje kalprotektina

 

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi za određivanje kalprotektina

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 554 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 14. Reagensi i potrošni materijal za određivanje osmolalnosti na osmometru u vlasništvu naručitelja (Gonotec 3000)

 

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje osmolalnosti na osmometru u vlasništvu naručitelja (Gonotec 3000)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 16 380.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 16. Reagensi i potrošni materijal za određivanje biokemijskih pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Biosystems, BA400)

 

Grupa br.: 10
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje biokemijskih pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Biosystems, BA400)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 256 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 17. Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Sysmex XN550)

 

Grupa br.: 11
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Sysmex XN550)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 106 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 18. Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Sysmex XS1000i)

 

Grupa br.: 12
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Sysmex XS1000i)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 100 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 19. Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na koagulometru u vlasništvu naručitelja (Sysmex CA600)

 

Grupa br.: 13
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na koagulometru u vlasništvu naručitelja (Sysmex CA600)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 80 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 20. Reagensi i potrošni materijal za rad na elektrolitskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Humalyte PLUS 3)

 

Grupa br.: 14
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za rad na elektrolitskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Humalyte PLUS 3)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 21 480.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 21. Trakice za kemijsku analizu urina na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Combina)

 

Grupa br.: 15
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Trakice za kemijsku analizu urina na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Combina)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 22. Trakice za analizu sedimenta urina na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Siemens, Attelica 1500)

 

Grupa br.: 16
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Trakice za analizu sedimenta urina na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Siemens, Attelica 1500)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 900.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 23. Potrošni materijal za analizator sedimentacije eritrocita za uređaj u vlasništvu naručitelja (ESR 3000)

 

Grupa br.: 17
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Potrošni materijal za analizator sedimentacije eritrocita za uređaj u vlasništvu naručitelja (ESR 3000)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 820.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 24. Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na biokemijskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Roche, COBAS INTEGRA 400 PLUS i Cobas c311)

 

Grupa br.: 18
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na biokemijskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Roche, COBAS INTEGRA 400 PLUS)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 25. Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na koagulometru u vlasništvu naručitelja (Sysmex CA560)

 

Grupa br.: 19
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na koagulometru u vlasništvu naručitelja (Sysmex CA560)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 230 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 27. Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Sysmex XS21) =53.000,00 kn bez PDV-a.

 

Grupa br.: 20
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Opća bolnica Varaždin - lokacija Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - lokacija Novi Marof i Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik - lokacija Klenovnik, istovare

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagensi i potrošni materijal za određivanje hematoloških pretraga na analizatoru u vlasništvu naručitelja (Sysmex XS21)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 53 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

18.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Naručitelj je ovom točkom Dokumentacije o nabavi, kao kriterij za odabir gospodarskog subjekta odredio minimalnu razinu sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, kao uvjet koji je vezan za predmet nabave i razmjeran je predmetu nabave.

Traženi uvjet Naručitelju daje sigurnost da je gospodarski subjekt sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti, potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

U tu svrhu gospodarski subjekt je obavezan dokazati:

1. upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt obavezan je u ponudi dostaviti ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1), za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Kao dostatan dokaz, Naručitelj će od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti:

- za točku 1. - izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naručitelj je obavezan provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim ZJN 2016.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/07/2022
Lokalno vrijeme: 11:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/07/2022
Lokalno vrijeme: 11:30
Mjesto:

 

Na adresi Naručitelja, u zgradi Ravnateljstva, na 1. katu Opće bolnice Varaždin, i to u dvorani za sastanke ili prostorijama Odjela za javnu nabavu.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/06/2022