Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 09:39

(HR) Nabavka specijalizirane opreme za RCK TŠČ i Strojarsku i prometnu školu Varaždin

Izvor: Official Journal of the European Union, 01.07.2022.

Hrvatska-Čakovec: CNC tokarski stroj

2022/S 125-352999

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC
Nacionalni registracijski broj: 59339790065
Poštanska adresa: Športska 5
Mjesto: Čakovec
NUTS kod: HR061 Međimurska županija
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Romina Rapaić
E-pošta: tajnik@tsck.hr
Telefon: +385 40328522
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-tehnicka-ck.skole.hr
Adresa profila kupca: http://www.ss-tehnicka-ck.skole.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0025363
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava specijalizirane opreme za RCK TŠČ i Strojarsku i prometnu školu Varaždin-ponovljeni postupak javne nabave za dvije grupe

 

Referentni broj: 1/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
42621100 CNC tokarski stroj
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je specijalizirane opreme za RCK TŠČ i Strojarsku i prometnu školu Varaždin, a sve po vrsti, kvaliteti i količini kako je specificirano troškovnicima te ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi i prilozima iz EOJN RH. Radi se o ponovljenom postupku javne nabave za dvije grupe predmeta nabave:

GRUPA I: Računalom upravljani tokarski centar - CNC tokarski centar

GRUPA V: Oprema za praktikum automehatronike

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 604 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Računalom upravljani tokarski centar - CNC tokarski centar

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
42621100 CNC tokarski stroj
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR061 Međimurska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Tehnička škola Čakovec, Športska 5, 40000 Čakovec, k.č.br. 2471/1 k.o. Čakovec.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabavlja se tokarski centar sa pogonjenim alatima.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva u slučaju kvara / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 772 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Ovaj predmet nabave financira se u okviru projekta „Uspostava RCK u strojarstvu SJEVER –TŠČ“, UP.03.3.1.04.0006, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz

 

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Oprema za praktikum automehatronike

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38300000 Mjerni instrumenti
34999400 Makete
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR061 Međimurska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Tehnička škola Čakovec, Športska 5, 40000 Čakovec, k.č.br. 2471/1 k.o. Čakovec.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabavljaju se makete i modeli za izvođenje vježbi.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva u slučaju kvara / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 832 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 365
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Ovaj predmet nabave financira se u okviru projekta „Uspostava RCK u strojarstvu SJEVER –TŠČ“, UP.03.3.1.04.0006, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A:Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata te podugovaratelja(e).

NAPOMENA VEZANA UZ ESPD: U dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, pojam „strukovni registar“ za gospodarske subjekte koji su osnovani kao trgovačka društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN broj NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) u Republici Hrvatskoj predstavlja „sudski registar“.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti, osim ako već posjeduje te dokumente:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Prijedlog Ugovora sastavni je dio Dokumentacije o nabavi

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/08/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/08/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Tehnička škola Čakovec, Športska ulica 5, 40000 Čakovec

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici naručitelja, ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

 

Provodi se ponovljeni postupak javne nabave za dvije grupe.

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: