Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.07.2022. 07:41

(aukcija) Nabavka laboratorijskog pribora

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

29332-1-1-8-3-8/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FARMACEUTSKI FAKULTET
IDB/JIB 4200494560066
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Lugušić
Adresa ul. Zmaja od Bosne br. 8. (Kampus Univerziteta u Sarajevu)
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 586-192
Faks
Elektronska pošta farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. DjelatnostObrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba - Laboratorijski pribor

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka roba: Laboratorijskog pribora u skladu sa tehničkim karakteristikama i ostalim traženim
uslovima/zahtjevima naznačenim u tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33790000-4 Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski proizvodi od stakla

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

nema posebnih uslova

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.07.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet, Zmaja od Bosne br. 8, 71000
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Datum i vrijeme 19.07.2022. 10:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijski pribor za potrebe Univerziteta u Sarajevu-Farmaceutskog fakulteta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33790000-4 Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski proizvodi od stakla

III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja ugovornih odredbi

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne br. 8
71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.07.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 19.07.2022. 10:15


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Uređaji neophodni za rad u laboratoriju Univerziteta u Sarajevu-Farmaceutskog fakulteta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33790000-4 Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski proizvodi od stakla

III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja ugovornih odredbi

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne br. 8
71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.07.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 19.07.2022. 10:15

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: