Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.07.2022. 08:34

(poništenje aukcije) Nabavka ugostiteljskog namještaja - stolovi i stolice za terasu za korisnike Projekta Green Islands Tour

Izvor: Akta.ba, 30.05.2022.

B  O  S  N  A   I  H  E  R  C  E  G  O  V  I  N  A

FEDERACIJA    BOSNE   I   HERCEGOVINE

U  N  S  K  O  -  S  A  N  S  K  I  K A N T O N

GRADSKI ORGAN UPRAVE

GRAD BOSANSKA KRUPA

Broj: 07-11-5-5205/22

Dana:  30.06.2022.godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70 stav (4) i (6),  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda sa namjerom provođenja e-aukcije – Nabavka ugostiteljskog namještaja - Stolovi i stolice za terasu za korisnike Projekta Green Islands Tour“, Gradonačelnik grada Bosanska Krupa, kao rukovodilac organa uprave donosi:

ODLUKU o poništenju postupka nabavke

Poništava se konkurentski postupak javne nabavke – Nabavka ugostiteljskog namještaja - Stolovi i stolice za terasu za korisnike Projekta Green Islands Tour“, koji je objavljen dana 17.06.2022. godine na Portalu javnih nabavki (Obavještenje o nabavci broj: 1272-7-1-84-3-69/22 od 17.6.2022. godine), iz razloga jer u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ponuda.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-11-5-5205/20 od 17.06.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog postupka – Nabavka ugostiteljskog namještaja - Stolovi i stolice za terasu za korisnike Projekta Green Islands Tour“. Obavještenje o nabavci broj: 1272-7-1-84-3-69/22 od 17.6.2022. godine objavljeno na portalu javnih nabavki, kao i na web stranici Gradske uprave Grada Bosanska Krupa. Po objavljenom obavještenju rok za prijem ponuda je bio 29.06.2022. godine do 11,00 sati.  Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen na tri adrede ponuđača  (istovremeno sa slanjem obavijesti o nabavci na Portal javnih nabavki). Tenderska dokumentacija zajedno sa obavještenjem objavljena na portalu javnih nabavki.(TD preuzelo 13 ponuđača –izvještaj o preuzimanje tenderske dokumentacije od strane ponuđača)

Do označenog roka za prijem ponuda na protokol Ugovornog organa nije pristigla nijedna ponuda.

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je na zapisnik od 29.06.2022. godine konstatovala da po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda u predmetu javne nabavke  roba- Nabavka ugostiteljskog namještaja - Stolovi i stolice za terasu za korisnike Projekta Green Islands Tour“, nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku, te je predložila Ugovornom organu poništenje postupka javne nabavke u skladu sa članom 69.  stav (2),  a) Zakona o javnim nabavkama.

Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije, ne nalazeći ni jedan razlog za donošenje drugačije odluke u odnosu na prijedlog komisije, jer je nesumnjivo utvrđeno da nije bilo ponuda,  čime su se stekli zakonski uslovi za poništenje postupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69.stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u skladu sa članom 99. i 101. ZJN od dana objave. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili putem pošte u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manje od tri.

Obrađivač:

Selma Bužimkić, dipl. pravnik     

Dostavljeno:                                                                                                                                                                   

     1.Web stranica Grada Bosanska Krupa                                                                                 

       2.  a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: