Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.07.2022. 09:19

(aukcija) Nabavka ostalih građevinskih materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

83-1-1-219-3-163/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nirma Poljo
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

226300,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ostalih građevinskih materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ostalih građevinskih materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Paromlinska br. 57, Sarajevo
Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka PVC i PHD cijevi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka PVC i PHD cijevi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44163100-1 Cijevi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Po specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Paromlinska br. 64

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka proizvoda od polimernog betona za odvodnju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka proizvoda od polimernog betona za odvodnju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44110000-4 Građevinski materijali

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Po specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

119000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Paromlinska br. 64.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka poklopca revizionog okna Bituplan

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka poklopca revizionog okna Bituplan

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44423700-8 Elementi revizijskih šahtova

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Po specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Paromlinska br. 64

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kanalizacione armature i livenih željeznih stubića

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kanalizacione armature i livenih željeznih stubića

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44470000-5 Proizvodi od livanog željeza

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Po specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Paromlinska br. 64

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:15ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka slivnih rešetki

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka slivnih rešetki

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Po specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Paromlinska br. 64

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.7.2022. 09:15

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: