Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 09:42

(HR) Nabavka disekcijskog mikroskopa za rad sa stanicama

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.07.2022.

Hrvatska-Zagreb: Stereomikroskopi ili disekcijski svjetlosni mikroskopi

2022/S 127-360997

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET
Nacionalni registracijski broj: 45001686598
Poštanska adresa: Šalata 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dijana Pjevač
E-pošta: dijana.pjevac@mef.hr
Telefon: +385 14590282
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://mef.unizg.hr/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0025759

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Disekcijski mikroskop za rad sa stanicama

 

Referentni broj: 100-1-2022

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38518200 Stereomikroskopi ili disekcijski svjetlosni mikroskopi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Disekcijski mikroskop za rad sa stanicama

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38518200 Stereomikroskopi ili disekcijski svjetlosni mikroskopi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR05 Grad Zagreb

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Šalata 12, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabavu disekcijskog mikroskopa za rad sa stanicama, koji je potreban za provođenje znanstvenih istraživanja Znanstvenihcentara izvrsnosti (ZCI-neuroznanost) te istraživanja u sklopu redovitog poslovanja Naručitelja, sukladno tehničkimspecifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi i njezinim prilozima.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 5%

Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok za ispravnost prodane stvari / Ponder: 5%

Cijena - Ponder: 90%

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 17

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Znanstveni centar izvrsnosti (ZCI-neuroznanost)

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE je 130.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.Otvoreni postupak javne nabave

velike vrijednosti se provodi s obzirom na članak 13. ZJN 2016, odnosno, Naručitelj tijekom 2022.-e godine planira u više

postupaka nabavljati robu čija je ukupna procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova.

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova

poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 3.2.1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti)

za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 3.2.1. dokazuje se:

- izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova

poslovnog nastana

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 02/08/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 30/10/2022

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 02/08/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Naručitelja na adresi Hrvatska, Zagreb, Šalata 2, Dekanat, prizemlje

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija). Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

30/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: