Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.07.2022. 08:42

(poništenje aukcije) Nabavka elektro materijala za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica na period od 1 (jedne) godine, lot 2 i 3

Izvor: Akta.ba, 24.06.2022.

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

ВГој:32-02-4728/22

Zenica, 24.06.2021. godine.

 

Na osnovu člana 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 21. Pravilnika o javnim nabavkama JU Kantonalne bolnice Zenica (broj: 20/1-1-17555 od 24.08.2016. godine], direktor Kantonalne bolnice Zenica, donosi

 

ODLUKU

 

I

Vrši se odabir ponude ponuđača "TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA, kao najpovoljnije i jedine ponude za javnu nabavku robe - Elektro materijal za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica, i to za:

Redni broj

LOT

NAZIV LOT-A

Najpovoljnija ponuđena cijena izražena u KM bez uračunatog PDV-a na dvogodišnjem nivou

1.

LOT 1

Elektrooprema

16.731,59

 

i dodjeljuje se okvirni sporazum na period od 1 (godine) ponuđaču "TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA.

Sa odabranim ponuđačem zaključit će se okvirni sporazum na period od 1 (dvije) godine, na ukupan iznos od 13.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, nakon proteka od 15 (petnaest) dana od dana obavještenja svih učesnika u predmetnom postupku i to za LOT 1 kako slijedi:

• LOT 1 - Elektro oprema, na ukupnu procjenjenu vrijednost LOT-a u iznosu od 13.000,00 KM bez PDV-a.

 

II        

PONIŠTAVA SE POSTUPAK javne nabavke robe - Elektro materijal za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica i to za LOT 2 - Instalacioni materijal i LOT 3 Prekidači i utičnice, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za dostavljanje ponuda.

 

III       

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, uz namjeru provođenja e-aukcije, tender broj: 11- 57/22.

 

IV        

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

U skladu sa članom 5. i 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Službeni glasnik BiH, broj: 103/14), Komisija za javnu nabavku robe - Elektro materijal za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica, imenovana Odlukom direktora broj: 01-02-360-1/22 od 20.05.2022. godine, podnosi direktoru JU Kantonalna bolnica Zenica Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe - Elektro materijal za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica. 

Odlukom direktora broj 01-02-360/22 od 20.05.2022. godine pokrenut je postupak javne nabavke robe - Elektro materijal za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica, ukupne procijenjene vrijednosti 47.000,00 KM bez PDV-a na godišnjem nivou, odnosno po LOT-ovima:

R. br.

LOT

Naziv LOT-a

Procijenjena vrijednost po LOT-u bez PDV-a na godišnjem nivou

1.

LOT1

Elektrooprema

13.000,00

2.

LOT 2

Instalacioni materijal

25.000,00

3.

LOT 3

Prekidači i utičnice

9.000,00

 

otvorenim postupkom, a u skladu sa članom 19. stav [1] Zakona o javnim nabavkama BiH. Otvoreni postupak je odabran za korištenje iz sljedećih razloga:

Članom 19. stav 1 Zakona o javnim nabavkama propisano je da Ugovorni organi iz člana 4.ovog zakona za dodjelu ugovora o javnoj nabavci primjenjuje otvoreni ili ograničeni postupak kao osnovne i redovne postupke. Obzirom da KB Zenica spada u ugovorne organe iz člana 4. ZJN, smatramo da su ispunjeni uslovi da se provede otvoreni postupak za javnu nabavku robe: Elektro materijal za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica.

Komisija je na zatvorenom sastanku dana 22.06.2022.godine sa početkom u 09,00 sati utvrdila sljedeće:

da je na portalu „Е-nabavke" dana 30.05.2022. godine, objavljeno je obavješenje o nabavci broj 669-1-1-184-3-172/22 i TD sa namjerom provođenja e-aukcije, te rokom prijema ponuda i javnim otvaranjem ponuda zakazanim za dan 17.06.2022. godine,

da na portalu E-nabavke nije bilo upita vezano za TD predmetne nabavke,

da se namjerava zaključiti okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na period od 1 (jedne) godine, daje javno otvaranje ponuda bilo dana 17.06.2022. godine u 10,00 sati, da na javnom otvaranju ponuda nije bio prisutnih predstavnika ponuđača,

da je sa portala „Е-nabavke" tendersku dokumentaciju objavljenu 30.05.2022. godine, preuzelo ukupno 11 (jedanaest) potencijalnih ponuđača,

da je na tender broj 11-57/22, u predvidjenom roku pristigla ukupno 1 (jedna) ponuda i to ponuda ponuđača:

1. „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA.

Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz zapisnika o otvaranju ponuda:

Naziv ponuđača Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

1. „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA  LOT 1. Ukupna cijena ponude u KM (bez PDV-a): 16.731,59 KM

 

NAPOMENA: Ponuđač je dostavio kopije ponude koju je preuzeo predsjednik Komisije, koji će se isti izjasniti pismeno nakon što pregleda iste.

Za ispunjavanje svih uslova predvidjenih tenderskom dokumentacijom traženo je dostavljanje sljedećih dokumenata, obrazaca i izjava:

 

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti (član 45. ZJN BIH) dokazati da:

a)         u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b)         nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c)         je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d)         je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (općinskog organa uprave, suda ili notara) izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a)         izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda i Suda BiH da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b)         izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c)         potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d)         potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom . U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe. Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti kandidata iz člana 46. Z)N BiH dokazati da je: 

a) da je registrovan u relevantnim profesionalniom ili drugim registrima u zemlji u kojoj je registrovan, ili dostavi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje njihovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetnom nabavkom.

Kao dokaz ponuđač je dužan da dostavi sljedeće dokumente koji su prihvatljivi Ugovonom organu: a) Rješenje o upisu u sudski registra ili Aktuelni sudski izvdak iz sudskog registra ili neki drugi dokument kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmetne nabavke. Ponuđač je dužan dostaviti navedene dokaze uz ponudu u kopiji.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti navedene dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane naležne institucije u roku od 7 /sedam/ dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke."

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja ekonomsko i finansijske sposobnosti kandidata iz člana 47. ZjN BIH dokazati da:

a] da je glavni transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan U svrhu dokazivanja uslova ponuđač je dužan dostaviti:

•          Izjavu ovjerenu od strane ponuđača, koja je dostavlja u formi iz Priloga broj 4. TD, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude i dostavljanje:

•          Potvrda banke ponuđača da ponuđač ima otvoren i solventan račun kod iste i da je ujedno taj račun glavni, dostavlja se kao neovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 /tri/ mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti originale ili ovjerene kopije ranije navedenih dokumenata u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Tehničke i profesionalne sposobnosti (član 49. ZJN BiH)

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti dužan dokazati:

a] Da ponuđena roba ispunjava tehničke zahtjeve iz Obrasca za cijenu ponude

U svrhu dokazivanja uslova ponuđač je dužan dostaviti:

• Izjava ponuđača da će isporučena roba biti u skladu sa tehničkim zahtjevima iz Obrasca za cijenu ponude

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova.

Izjave koje je ponuđač dužan dostaviti uz ponudu kao njen sastavni dio

•          Izjava ponuđača da će robu isporučiti u roku ne dužem od 3 (tri) dana od dana dostavljanja elektronske naruđbenice u skladu sa tačkom 10. TD,

•          Izjava ponuđača da je mjesto isporuke predmetne robe u skladu sa u skladu sa tačkom 9. TD

•          Izjava ponuđača da ponuđena oprema zadovoljava sve zahtjevane tehničke karakteristike utvrđene u Prilogu broj ll.Tenderske dokumentacije.

•          Izjava ponuđača o roku plaćanja od 60 /šezdeset/ dana od dana ispostavljanja fakture u skladu sa tačkom 31. TD,

•          Izjava ponuđača o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

•          Izjava o opciji ponude u trajanju od 120 /stodvadeset/ dana u skladu sa tačkom 21. TD

•          Izjava ponuđača da pristaje na elektronsku korespodencijusa Ugovornim organom,

•          Izjava ponuđača da će nakon izbora na službeni mail ugovornog organa dostaviti elektronski popunjen obrazac za cijenu ponude, u Excel document, Prilog broj 11,

 

PONUDA MORA SADRŽAVATI:

a)         Osnovne podatke o ponuđaču na memorandumu ponuđača (Adresa, sjedište, službeni e-mail ponuđača za komunikaciju i dostavu odluka i elektronskih narudžbenica direktor, ID broj, naziv banke kod koje ima otvoren glavni račun sa brojem istog i si.

b)         Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Prilog broj 1;

c)         Obrazac za cijenu ponude, popunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe, Prilog broj 2;

d)         Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a} do d) Zakona o javnim nabavkama, ovjerena od strane nadležnog organa [općinskog organa uprave, suda ili notara), u skladu sa tačkom 11.1. TD, Prilog broj 3;

e)         Obične kopije dokumenata kojima ponuđač dokazuje ispunjenost uslova iz člana 46. ZJN BiH u skladu sa tačkom 11.2. TD,

f)          Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. [1) Zakona o javnim nabavkama u skladu sa tačkom 11.3. TD, Prilog broj 4;

g)         Dokumenata/ dokazi kojima ponuđač dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost iz tačke 49. ZJN BiH, u skladu sa tačkom 11.4. TD

h)         Izjave ponuđača iz tačke 11.5. TD, ovjerene i potpisane od strane ovlaštene osobe

i)          Obrazac izjave o dostavi garancije za uredno izvršenje ugovora, Prilog broj 5;

jj Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, ovjerena od strane nadležnog organa (općinskog organa uprave, suda ili notara). Prilog broj 6;

k) Obrazac povjerljive informacije, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene soobe, Prilog broj 7;

1) Nacrt okvirnog sporazuma, popunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe, Prilog broj 8;

m) Obrazac izjave o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije, Prilog broj 9;

n) Specifikacija Obrazac za cijenu ponude, Prilog broj 11

o) Ukoliko ponudu, umjesto lica upisanog u sudski registar, potpisuje ovlašteno lice, potrebno je uz ponudu, dostaviti i original ili ovjerenu fotokopiju punomoći lica ovlaštenog za potpisivanje ponude.

Komisija koja provodi predmetnu javnu nabavku konstatuje da je ponuđač „TRANZIT ELEKTRO"D.O.O. ZENICA, uz ponudu za nabavku robe: Elektro materijal za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica na period od 1 (jedne) godine (otvoreni postupak javne nabavke uz namjeru provođenja e-aukcije, tender broj: 11-57/22), za Lot:l, dostavio sljedeće dokumente:

•          Obrazac za dostavljanje ponude, Prilog broj 1, uredno popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača, sa popisom dostavljenih dokumenata

•          Obrazac za cijenu ponude, LOT 1, Prilog broj 2, uredno popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Specifikacija po stavkama, LOT 1, Prilog broj 11, koja je sastavni dio Obrasca za cijenu ponude, uredno popunjena, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH , Prilog broj 3, popunjena, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 17.06.2022. godine

•          Potvrda izdata dana 12.05.2022. godine od strane Raiffeisen BANK, Glavna Filijala Zenica, Agencija: Zenica, broj 01844/22, kojom potvrđuju da transakcijski račun ponuđača u periodu od 11.11.2021, do 11.05.2022 nije bio blokiran niti je ponuđač imao zabranu raspolaganja sredstvima na transakcijskom računu, kopija, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tač. od a) do d) i (4) ZJN, Prilog broj 4, popunjena, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Obrazac izjave o dostavi garancije za uredno izvršenje okvirnog sporazuma, Prilog broj 5, popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Aktuelni izvod iz sudskog registra. Općinski sud u Zenici, broj: 043-0-RegZ-22-001427 od 18.05.2022. godine, kopija potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 17.06.2022. godine

•          Pismena izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, Prilog broj 6, popunjena, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa dana 17.06.2022. godine

•          Izjava ponuđača kojom se obavezuje sa će poručenu robu isporučiti u roku ne dužem od 3 [tri) dana od dana dostavljanja elektronske narudžbenice, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Izjava ponuđača kojom se obavezuje sa će poručenu robu isporučiti u Centralno skladište JU Kantonalna bolnica Zenica, adresa Crkvice 67, 72000 Zenica, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Izjava ponuđača kojom garantuje da sva ponuđena roba zadovoljava sve zahtjevane tehnike karakteristike utvrđene u Prilogu broj 11. Tenderske dokumentacije 11-57/22 od 30.05.2022. godine, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Izjava ponuđača da prihvata rok plaćanja od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za prethodno isporučenu robu, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Izjava ponuđača kojom kojom se obavezuje na nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Izjava ponuđača kojo potvrđuje da je rok važenja ponude 120 (stotinudvadeset) dana računajući od krajnjeg roka za predaju ponuda, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Izjava ponuđača kojom prihvata elektronsku korespodenciju sa Ugovornim organom, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Izjava ponuđača kojom kojom se obavezuje da će, u slučaju da bude izabran kao najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke broj 11-57/22, dostaviti elektonsk popunjen obrazac za cijenu ponude, u formatu Excel dokumenta-prilog broj 11. Tenderske dokumentacije, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Povjerljive informacije, Prilog broj 7, potpisano i ovjereno od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Nacrt okvirnog sporazuma, Prilog broj 8, popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          Obrazac izjave o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije, Prilog broj 9, popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača

•          1 kopija ponude

Analizom ponude ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA, Komisija koja provodi predmetnu javnu nabavku robe: Elektro materijal za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica na period od 1 (jedne) godine (otvoreni postupak javne nabavke, uz namjeru provođenja e-aukcije, tender broj: 11-57/22), utvrdila je da je dostavljena ponuda uvezana i numerisana na način propisan TD, da je ponuđač dostavio „ORIGINAL" i „KOPIJU" ponude kako je traženo TD u skladu sa tačkom 13.TD, da je imenovani dostavio tražene dokumente, obrasce, izjave, ovjerene od strane nadležnog organa i ovlaštene osobe, prema uputama i uvjetima postavljenim u TD, a iz svega se može utvrditi da ponuđač „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA, ispunjava uslove u pogledu:

•          lične sposobnosti ponuđača iz člana 45. ZJN BiH, u skladu sa tačkom 11.1. TD,

•          profesionalne djelatnosti ponuđača iz člana 46. ZJN BiH, u skladu sa tačkom 11.2. TD,

•          ekonomsko-finansijske sposobnosti ponuđača iz član 47. ZJN BiH, u skladu sa tačkom 11.3. TD,

•          tehničke sposobnosti kandidata iz člana 48. i 49. ZJN BiH, u skladu sa tačkom 11.4. TD,

•          te dostavio sve tražene izjave ponuđača u skladu sa tačkom 11.5. TD, koje čine sastavni dio ponude.

Komisija konstatuje da je ponuđač „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA, kao sastavni dio ponude dostavio u originalu ili uredno ovjerenu dokumentaciju i to: iz člana 46. ZJN BiH u skladu sa tačkom 11.2.TD, iz člana 47. ZJN BiH u skladu sa tačkom 11.3.TD, te u slučaju da navedeni ponuđač bude odabran Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača isti neće biti dužan dostaviti navedenu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji ponovo.

Komisija konstatuje da ponuđač „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA kao sastavni dio ponude nije dostavio u originalu ili uredno ovjerenu dokumentaciju i to: iz člana 45. ZJN BiH u skladu sa tačkom 11.1. TD, te u slučaju da navedeni ponuđač bude odabran Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača isti će biti dužan dostaviti navedenu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke, u suprotnom smatraće se da je odustao od svoje ponude.

Komisija konstatuje da ponuda ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA za Lot 1, ispunjava sve zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija u skladu sa traženim TD.

Dana, 20.06.2022.g., od ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA traženo je pismeno pojašnjenje ponude, za Lot 1. Uvidom u Vašu ponudu, dostavljenu u postupku javne nabavke robe: Elektromaterijal za potrebe JU KB Zenica, procijenjene vrijednosti nabavke 47.000,00 KM, bez PDV-a, na jednogodišnjem nivou (otvoreni postupak javne nabavke, tender broj: 11-57/22) utvrdili smo da ukupna vrijednost Vaše dostavljene ponude za Lot 1. Elektrooprema iznosi 16.731,59 KM, bez PDV-a, za koju je potrebno dodatno pojašnjenje u pogledu visine ponuđene cijene.

Na osnovu člana 68. Zakona o javnim nabavkama BiH, tražimo pojašnjenje Vaše dostavljene ponude, i to:

1) Visinu ukupno ponuđene cijene bez PDV-a, obzirom da je ista za 3.731,59 KM, bez PDV-a ili 28,70 % veća od procijenjene vrijednosti nabavke, a ponuđene su iste količine robe za navedeni Lot. Ugovorni organ je prema prethodnom okvirnom sporazumu za nabavku elektromaterijala vršio nabavku roba, po cijenama na osnovu kojih je i napravljena procjena vrijednosti nabavke za predmetni postupak, bez povećanja količina za navedeni lot. Dakle, nejasno je zbog čega je ukupna cijena navedenih roba u Vašoj ponudi, znatno veća u odnosu na procjenjenu vrijednost nabavke. Molimo Vas da traženo pojašnjenje ponude dostaviti najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema ovog zahtjeva, putem e-maila: sabina.kos @kbze.ba

Dana, 21.06.2022.g., dostavljeno je pojašnjenje ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA, u kojem između ostalog stoji, da je ponuda rađena prema trenutnim cijenama na tržištu, da je procjena nabavke rađena na osnovu okvinrog sporazuma koji je zaključen prije više od dvadeset mjeseci, a da je u međuvremenu došli do poremećaja u lancima isporuke, nabavke i proizvodnje, da su cijene sirovina porasle preko 70%, da cijene gotovih proizvoda i dalje rastu, tako da dostavljena ponuda predstavlja minimalnu tržišno konkuretnu ponudu.

Dana, 21.06.2022.g„ od ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA traženo je novo pismeno pojašnjenje ponude, za Lot 1. Uvidom u Vašu ponudu, dostavljenu u postupku javne nabavke robe, elektro materijal za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica, procijenjene vrijednosti nabavke 47.000,00 KM, bez PDV-a, na jednogodišnjem nivou (otvoreni postupak javne nabavke, tender broj: 11-57/22) za Lot 1. Elektrooprema, utvrdili smo da ista ne sadrži naziv proizvođača ponuđene robe.

Na osnovu člana 68. Zakona o javnim nabavkama BiH, tražimo pojašnjenje Vaše dostavljene ponude, i to:

1) robu kojeg proizvođača ste ponudili u ponudi za Lot 1.Elektrooprema, kako bismo znali koja roba će biti isporučena u slučaju zaključenja okvirnog sporazuma. Molimo Vas da traženo pojašnjenje ponude dostaviti najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema ovog zahtjeva, putem e-maila: sabina.kos @kbze.ba.

Dana, 21.06.2022.g„ dostavljeno je pojašnjenje ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA, u kojem između ostalog stoji, da TD nije traženo navođenje proizvođača robe, da nisu u mogućnosti navesti naziv proizvođača za sve stavke, ali da će isporučena roba biti u skladu sa traženim i renomiranih proizvođača Rade Končar, ETI, Elmark, OEZ, Schneider Elektric.

Komisija je prihvatila data obrazloženja ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA, obzirom da je opće poznato da je iz više različitih razloga na tržištu došlo do poskupljenja svih roba na tržištu, od kojih su neka navedena u obrazloženju ponuđača.

Prema svemu gore navedenom ponuda ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA u predmetu nabavke robe: Elektro materijal za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica na period od 1 (jedne) godine (otvoreni postupak javne nabavke, uz namjeru provođenja e-aukcije, tender broj: 11-57/22), u cjelosti ispunjava uslove postavljene u TD i kao takva prihvatljiva je ugovornom organu u cjelosti za Lot 1.

Nakon toga prišlo se na ocjenu ponude u skladu sa utvrdjenim kriterijima.

U tenderskoj dokumentaciji za nabavku robe: Elektro materijal za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica na period od 1 (jedne) godine (otvoreni postupak javne nabavke, uz namjeru provođenja e-aukcije, tender broj: 11-57/22), JRJN oznaka predmeta nabavke: 44110000-4 Elektro materijal, procijenjene vrijednost nabavke 47.000,00 KM (bez PDV-a), na jednogodišnjem nivou, odnosno po lotovima kako slijedi:

R.br.

LOT

Naziv LOT-a

Procijenjena vrijednost u KM, po LOT-u bez PDV-a na godišnjem nivou

1.

LOT 1

Elektrooprema

13.000,00

2.

LOT 2

Instalacioni materijal

25.000,00

3.

LOT 3

Prekidači i utičnice

9.000,00

 

utvđeni su kriteriji za dodjelu ugovora, kao: a) najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Također, tenderskom dokumentacijom planirano je provođenje e-aukcije. Komisija je izvršila vrednovanje ponuda kako slijedi:

 

LOT 1. ELEKTROOPREMA

Za LOT 1. ponudu je dostavio 1 (jedan) ponuđač: „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA. Obzirom da je nakon provjere kvalificiranosti ponuđača utvrđeno da 1 (jedan) ponuđač ispunjavaju sve zahtjeve iz TD, odnosno da ima 1 (jedna) prihvatljiva ponuda, čime se nisu stekli uslovi za provođenje e-aukcije za LOT 1., u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH, broj 66/16) i kriterijima za dodjelu ugovora definisanim tenderskom dokumentacijom.

Komisija je izvršila vrednovanje jedine prihvatljive ponude kako slijedi: 

Procijenjena vrijednost nabavke za LOT 1. je 13.000,00 KM bez PDV-a.

Vrijednost ponude ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA, je za 3.731,59 KM, bez PDV-a ili 28,70 %, veća od procijenjene vrijednosti nabavke.

Obzirom da je za LOT 1. ELEKTROOPREMA, pristigla samo jedna kvalificirana ponuda, da zakazivanje i provođenje e-aukcije u tom slučaju se ne provodi iz objektivnih razloga, da je vrijednost jedine prihvatljive ponude uslovljena porastom roba na tržištu, shodno utvrdjenoj rang listi, Komisija jednoglasno daje preporuku direktoru JU Kantonalne bolnice Zenica da u postupku za nabavku robe: Elektro materijal za potrebe JU KBZ na period od 1 (jedne] godine (tender br. 11-57/22), za LOT 1. ELEKTROOPREMA izvrši odabir ponude i donese odluku o dodjeli okvirnog sporazuma na period od 1 (jedne) godine na procijenjenu vrijednost nabavke za LOT 1. od 13.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, i to ponuđaču „TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA, kao jedinom prihvatljivom ponuđaču.

 

LOT 2. INSTALACIONI MATERIJAL

U roku predviđenom za dostavljanje ponuda nije dostavljena ni jedna ponuda za predmetni LOT 2.

Komisija jednoglasno donosi odluku da se da preporuka direktoru JU Kantonalne bolnice Zenica da se u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj 39/14) poništi postupak za nabavku robe, Elektro materijal za potrebe Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica na period od 1 (jedne) godine (tender br. 11-57/22), za LOT 2. INSTALACIONI MATERIJAL, čija procijenjena vrijednost iznosi 25.000,00 KM (bez PDV-a), iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za dostavljanje ponuda, te da se pokrene novi postupak za predmetnu nabavku.

 

LOT 3. PREKIDAČI I UTIČNICE

U roku predviđenom za dostavljanje ponuda nije dostavljena ni jedna ponuda za predmetni LOT 3.

Komisija jednoglasno donosi odluku da se da preporuka direktoru JU Kantonalne bolnice Zenica da se u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj 39/14) poništi postupak za nabavku robe, Elektro materijal za potrebe Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica na period od 1 (jedne) godine (tender br. 11-57/22), za LOT 3. PREKIDAČI I UTIČNICE, čija procijenjena vrijednost iznosi 9.000,00 KM (bez PDV-a), iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za dostavljanje ponuda, te da se pokrene novi postupak za predmetnu nabavku.

Na osnovu gore navedenog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

RED. BR. PONUDE

PONUĐAČ

 

CIJENA U KM BEZ PDV-A

 

1.

TRANZIT ELEKTRO" D.O.O. ZENICA

16.731,59

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se uložiti žalba Kantonalnoj bolnici Zenica u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: