Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.07.2022. 09:14

(HR) Nabavka digitalnog panoramskog dubinomjera (side scan sonar)

Izvor: Official Journal of the European Union, 06.07.2022.

Hrvatska-Split: Dubinomjeri

2022/S 128-363986

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatski hidrografski institut, javna ustanova
Nacionalni registracijski broj: 51867618130
Poštanska adresa: Zrinsko-Frankopanska 161
Mjesto: Split
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anđelko Šegvić
E-pošta: andelko.segvic@gmail.com
Telefon: +385 98263226
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hhi.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0025850

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: sukladno Zakonu o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98, 110/98, 163/03)

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

DIGITALNI PANORAMSKI DUBINOMJER (SIDE SCAN SONAR)

 

Referentni broj: E-MV 03/22

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38114000 Dubinomjeri

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave obuhvaća i uključuje nabavu, isporuku, montažu i instalaciju opreme Dubinomjera do pune funkcionalnosti, podešavanje i puštanje u rad, obuku osoblja Naručitelja i tehničku dokumentaciju za rukovanje Dubinomjerom na hrvatskom jeziku i/ili engleskom jeziku sukladno minimalnim određenjima i uvjetima Tehničke specifikacije.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 750 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38114000 Dubinomjeri

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Odabrani ponuditelj opremu isporučuje na lokaciju Naručitelja DDP Hrvatski hidrografski institut, Zrinsko-Frankopanska 161, HR-21000 Split.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave obuhvaća i uključuje nabavu, isporuku, montažu i instalaciju opreme Dubinomjera do pune funkcionalnosti, podešavanje i puštanje u rad, obuku osoblja Naručitelja i tehničku dokumentaciju za rukovanje Dubinomjerom na hrvatskom jeziku i/ili engleskom jeziku sukladno minimalnim određenjima i uvjetima Tehničke specifikacije.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15

Kriterij kvalitete - Naziv: Podrška nakon isteka razdoblja jamstva: za software, dijelove sustava, popravak i kupnja rezervnih dijelova / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 75

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 750 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 45

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: upis u strukovni registar ili upis u obrtni registar) za sebe/članove zajednice gospodarskih subjekata.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

sukladno DoN.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 26/07/2022

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 26/07/2022

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

Hrvatski hidrografski institut, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, Republika Hrvatska.

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Javno otvaranje elektronički zaprimljenih ponuda mogu započeti isključivo ovlašteni predstavnici naručitelja ili njihovi zamjenici i to isključivo učitavanjem vlastitih (privatnih) jedinstvenih ključeva za postupak.

U postupku otvaranja pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Dokaz ovlasti ovlaštene osobe ponuditelja je pisana punomoć, ovlaštenje i sl.

Dokaz ovlasti zakonskog zastupnika ponuditelja je izvadak iz sudskog registra ili druga odgovarajuća isprava iz koje je vidljivo svojstvo zakonskog zastupnika.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresu:

Republika Hrvatska

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43 / IV 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa člankom 405. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi, smatrati nepravodobnom.

U žalbenim postupcima pred Državnom komisijom žalba se može dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba.

Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Sustav e-Žalba elektroničkim vremenskim žigom ovjerava datum i vrijeme zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH.

Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

Obavijest iz članka 3. stavka 5. Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi, sadrži podatke o internetskoj adresi na kojoj je dostupna žalba, datum i vrijeme zaprimanja žalbe te upozorenje da je danom zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH dostava obavljena.

Smatra se da je adresa elektroničke pošte koju je gospodarski subjekt, odnosno naručitelj naveo u EOJN RH važeća.

Nakon dostave odluke Državne komisije javnom objavom, sustav e-Žalba šalje obavijest o tome strankama žalbenog postupka.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

• objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

• objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

• objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

• otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

• primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

• Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članaka 316. i 317. Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora.

• Ako naručitelj nije objavio obavijest o izmjeni, žalba se izjavljuje 60 dana od dana saznanja za takav ugovor, a može se izjaviti unutar roka od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

01/07/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: