Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.06.2015. 15:32

Nabavka sitnog inventara i rezervnih dijelova i usluga servisiranja za motorne pile, trimere i rezač busa Husquarna i trimere Stihl

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

410-7-1-403-3-26/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200258320003
Kontakt osoba Esad Džogović
Adresa Patriotske lige 58
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 560-570
Faks (033) 560-561
Elektronska pošta esad.dzogovic@park.ba
Internet adresa www.park.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o isporuci sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za motorne pile, trimere i rezač busa„Husquarna“,
sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za motorne pile, trimere“Stihl


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma


Isporuka sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za motorne pile, trimere i rezač busa„Husquarna“, sitnog
inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za motorne pile, trimere“Stihl

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka


Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.7.2015. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.7.2015. 13:15:00
Adresa i mjesto direkcija KJKP"PARK"-a d.o.o. Sarajevo u ul. Patriotske lige br 58

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Nema novčane naknade za podizanje TD i ista se može dobiti na zahtjev ponuđača putem e-mail-a ili putem pošte.ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o kuporodaji sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za motorne pile, trimere i rezač busa„Husquarna“,

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za motorne pile, trimere i rezač busa„Husquarna“,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31610000-5 Električna oprema za mašine i vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralni magacin u Nedžarićima
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o isporuci sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za trimere "STIHL"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za trimere "STIHL"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31610000-5 Električna oprema za mašine i vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralni magacin u Nedžarićima

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: