Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.07.2015. 08:04

(poništenje poziva) Nabavka i ugradnja opreme za višenamjensko igralište u Srebrenici

Izvor: Akta.ba, 06.07.2015.

Srebrenica: 01.07.2015.godine

Broj: 01-014-326-OOP/15

 

Na osnovu Člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj. 101/04 i 98/13) i člana 65. Statuta opštine Srebrenica („Bilten opštine Srebrenica“ broj. 10/05), a na osnovu Člana 69. stav 3, člana 70. st. 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH”, broj 90/14), u postupku javne nabavke „Nabavka i ugradnja opreme za višenamjensko igralište u Srebrenici“ broj: 01-014-326-O1/15 od 18.06.2015. godine, Načelnik opštine donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka i ugradnja opreme za višenamjensko igralište u Srebrenici“

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke u predmetu „Nabavka i ugradnja opreme za višenamjensko igralište u Srebrenici“ iz razloga što je finansijer odustao od implementacije projekta, a opština Srebrenica nema planiranih finansijskih sredstava u budžetu da sama finansira navedeni projekat.

 Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se Odjeljenje za finansije i Stručna služba načelnika i zajedničkih poslova.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici opštine Srebrenica www.srebrenica.gov.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama. 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje:

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-014-326-O1/15 od 18.06.2015. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 70.000,00 KM.

Obavjest o nabavki broj 406-7-3-6-3-7/15 poslata je na objavu dana 19.06.2015. godine, na Portal Agencije za javne nabavke.

Načelnik opštine poništava postupak javne nabavke u predmetu „Nabavka i ugradnja opreme za višenamjensko igralište u Srebrenici“ iz razloga što je finansijer odustao od implementacije projekta, a opština Srebrenica nema planiranih finansijskih sredstava u budžetu da sama finansira navedeni projekat, a što je u skladu sa članom 69. stav 3, Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH”, broj 90/14), što je jasno vidljivo u budžetu opštine Srebrenica i Odluci o izvršenju budžeta opštine.

Predhodno navedeno načelnik opštine je ocjenio kao bitne dokaze o nemogućnosti sprovođenja postupka, te je odlučio kao u dispozitivu.

 

 POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba u roku utvrđenom u članu 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Dostavljeno:

1. doo „Eniks Neri“ Sapna

2. doo „Lugovi kop“ Živinice

3. doo „Polet Srebrenica“ Ilijaš

4. „Sportnet Inženjering“ doo Široki Brijeg

5. doo Drina Plast Tuzla

6. Odjeljenje za finansije opštine Srebrenica

7. Stručna služba načelnika i zajedničkih poslova

8. A/a

 

Načelnik opštine

Ćamil Duraković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: