Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.07.2015. 14:30

Nabavka hidrauličnih crijeva čahure i priključaka za crijeva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

565-7-1-250-3-210/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI
IDB/JIB 4209329530001
Kontakt osoba Mugdin Husić
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-600
Faks (035) 875-166
Elektronska pošta direktor@rmub.ba
Internet adresa www.rmub.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Hidraulična crijeva čahure i priključci za crijeva


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Hidraulična crijeva čahure i priključci za crijeva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39563510-4 Cijevi i crijeva od tekstilnog materijala


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u dokumentaciji


II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

RMU Banovići dd Banovići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tački 3. konkurentskog zahtjeva

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tački 3. konkurentskog zahtjeva

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tački 3. konkurentskog zahtjeva

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tački 3. konkurentskog zahtjeva

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena


IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2015. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Armije BiH 52; Direkcija, kancelarija 58

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem, putem fax-a ili lično u kancelariji broj 56 direkcije rudnika uz
dostavljanje pismenog zahtjeva za izuzimanje dokumentacije.
Kontakt: mugdin.jn@gmail.com
Tel/fax: 035/870-424ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Mugdin Husić
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-424
Faks (035) 870-424
Elektronska pošta mugdin.jn@gmail.com
Internet adresa www.rmub.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Mugdin Husić
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-424
Faks (035) 870-424
Elektronska pošta mugdin.jn@gmail.com
Internet adresa www.rmub.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: