Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.07.2015. 12:05

(HR) Nabavka električnih dijelova tramvaja

Izvor: Official Journal of the European Union, 15.07.2015.

Hrvatska-Zagreb: Dijelovi lokomotiva ili vagona

2015/S 134-247054

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Zagrebački holding d.o.o.
85584865987
Ulica grada Vukovara 41
Služba(e) za kontakt: Služba za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): služba za nabavu
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: nabava.nadmetanja@zgh.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0025494

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Električni dijelovi tramvaja.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
Broj gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma: 3

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 000 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Električni dijelovi tramvaja.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34631000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Predviđene količine predmeta nabave za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na 2 godine po pojedinim vrstama roba specificirane su troškovnikom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. U ponudi je ponuditelj obvezan priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi pisani poziv ili položiti depozit na žiro račun Naručitelja br.: HR882500009-1101216196 u iznosu od 30 000 HRK.
Ako se uplaćuje novčani polog pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude te evidencijski broj nabave Naručitelja.
Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti valjano najmanje do 10.12.2015. godine.
Ukoliko ponuditelj jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u obliku garancije banke ono mora biti dostavljeno u izvorniku, uloženo u plastični (PVC) fascikl.
Plastični (PVC) fascikl mora biti zatvoren da se onemogući vađenje garancije banke iz fascikla te mora činiti sastavni dio ponude uvezane u cjelinu.
Plastični (PVC) fascikl u koji je uloženo jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti s vanjske strane označen – numeriran na isti način kao i ostale stranice ponude (nalijepiti naljepnicu na košuljicu koju treba numerirati na isti način kao i ostale stranice ponude).
Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl).
Na ovakav način je omogućeno naknadno vraćanje garancije ponuditeljima.
Jamstvo mora biti bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv.
U tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti 4 slučaja za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH);
3. nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
4. odbijanje potpisivanja okvirnog sporazuma.
Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.
2. Naručitelj može zatražiti jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponovljeni poziv gospodarskim subjektima iz okvirnog sporazuma na dostavu ponude (upit za ponudu) ili uz pisani zahtjev gospodarskom subjektu da dostavi dopunu ponude ili novu ponudu (upit za ponudu), na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma, u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi pisani poziv ili polaganjem depozita na žiro-račun naručitelja HR882500009-1101216196.
Ukoliko će naručitelj tražiti jamstvo za ozbiljnost ponude iznos jamstva biti će određen u ponovljenom pozivu gospodarskim subjektima iz okvirnog sporazuma na dostavu ponude (upit za ponudu) ili uz pisani zahtjev gospodarskom subjektu da dostavi dopunu ponude ili novu ponudu (upit za ponudu). Naručitelj će apsolutni iznos jamstva odrediti u skladu s odredbama čl. 77. st. 3. Zakona.
U tom slučaju ponuditelji su obvezni u ponudi dostaviti dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude, a ne prilaganje dokaza o jamstvu predstavlja razlog za odbijanje ponude.
Jamstvo mora biti bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv.
U tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti 2 slučaja za koja se izdaje jamstvo:
— odustajanje od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma.
3. Naručitelj može zatražiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ili jamstvo za uredno ispunjenje ugovor-narudžbenica za slučaj povrede ugovornih obveza iz ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi pisani poziv u iznosu od 10 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, kod sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma odnosno u iznosu od 10 % vrijednosti ugovor-narudžbenice izdane temeljem okvirnog sporazuma.
Ukoliko to naručitelj zatraži u ponovljenom pozivu na dostavu ponuda gospodarskim subjektima iz okvirnog sporazuma (upit za ponudu) ili uz pisani zahtjev gospodarskom subjektu da dostavi dopunu ponude ili novu ponudu (upit za ponudu) odabrani ponuditelj obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku od 15 dana od dana primitka obostrano potpisanog ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma odnosno jamstvo za uredno ispunjenje ugovor-narudžbenica u roku od 5 dana od dana primitka ugovora-narudžbenice.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Predujam isključen.
Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog računa u roku 60 dana za naručenu i nesporno isporučenu robu.
Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu prema važećim odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju ovog okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ako u ovom postupku javne nabave bude odabrana ponuda zajednice ponuditelja, naručitelj može poslije odabira, od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično).
Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — dokaz o nekažnjavanju – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— dokaz o ispunjenju plaćanja dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— istinitost podataka – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— profesionalni propust – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Pravna sposobnost:
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2015-2405
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
10.8.2015 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
do: 10.12.2015
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 10.8.2015 - 11:00

Mjesto:

Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, Avenija Marina Držića 4/IV.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Ukoliko naručitelj ne dobije 3 sposobna gospodarska subjekta i/ili valjanih ponuda koje zadovoljavaju kriterije za odabir ponude, naručitelj će sklopiti okvirni sporazum s manjim brojem sposobnih gospodarskih subjekata (čl. 38. st. 5.).
Ukoliko naručitelj u postupku javne nabave za sklapanje ovog okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata dobije samo 1 valjanu ponudu, sklopit će okvirni sporazum s 1 gospodarskim subjektom. (čl. 38. st. 9.). Okvirni sporazum sklopljen s 1 gospodarskim subjektom ne obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju tog okvirnog sporazuma.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 5 dana, i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 159. Zakona o javnoj nabavi.
Naručitelj će, po primitku primjerka žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
11.7.2015

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: