Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.07.2015. 09:51

(poništenje poziva) Nabavka i ugradnja opreme za sistem za praćenje parametara jamskog zraka - proširenje postojećeg sistema

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

967-1-1-289-4-71/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG
UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB 4218055050007
Kontakt osoba Edin Kasper
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja opreme za "Sistem za praćenje parametara jamskog zraka" - proširenje postojećeg sistema

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja opreme za "Sistem za praćenje parametara jamskog zraka" - proširenje postojećeg sistema

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31682210-5 Mjerna i upravljačka oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. -Sarajevo Zavisno Društvo Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o. –Kakanj, Pogon „Haljinići“ –
jama „Begići“

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period 30 dana od dana obostranog zaključenja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAKIII 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

7.7.2015.

V 2. Broj primljenih ponuda

2
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: