Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.07.2015. 09:02

Nabavka procjenjenih godišnjih količina reagenata za obradu otpadnih voda za 2015./2016. godinu

Izvor: Akta.ba, 22.07.2015.

Broj: 3491-15

Banja Luka, 21.07.2015.

 

               

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU PROCJENJENIH GODIŠNJIH KOLIČINA REAGENATA ZA OBRADU OTPADNIH VODA U RAFINERIJI NAFTE BROD

ZA  2015./2016. GODINU

 

„OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka za potrebe „Rafinerije nafte Brod“ a.d. Brod, Vas poziva da dostavite ponude za isporuku procjenjenih godišnjih količina reagenata za obradu otpadnih voda za 2015./2016. godinu, i to:

 

1. Natrijum - hidroksid 49%                    25   t

2. Sumporna kiselina 96-98%                  3   t

3. Ferikol                                                110  t

4. Kationski polielektrolit                           65 t

5. Anionski polielektrolit                           1,5 t

6. Mikrobiološka otoplina                       11,0 t

7. Mikrobilološka kultura                          0,2 t

8. Antipjenušavac                                    0,5 t

9. NPK mineralno đubrivo   8:24:16        4,3 t

10. Katjonski polieliktrolit za naftni mulj   0,7 t

 

Vrsta, količina i karakteristike reagena koji su predmet ovog javnog poziva su detaljno dati u Tehničkom zadatku br. 05/15 E iz priloga ovog javnog poziva.

 

Napomena : 

Predmetni ugovor Rafinerija nafte Brod će sa odabranim ponuđačem/ponuđačima zaključiti u novembru/decembru 2015. godine, tj. po isteku važnosti tekućih Ugovora.

Ponuda će se smatrati validnom ukoliko ponuđač ponudi sve reagente iz predmeta javnog poziva kao i ukoliko dostavi ponudu za samo određene stavke iz predmeta javnog poziva.

 

Opšti dio ponude (kvalifikacioni uslovi):

1. Puni naziv i adresu ponuđača, broj telefona, faksa i mail adresu,

2. Kopiju registracije firme, ne stariju od šest (6) mjeseci,

3. Potvrdu o likvidnosti, izdatu od poslovne banke,

4. Ukoliko ponuđač ne proizvodi sam, treba se priložiti dokaz da je on propisno opunomoćen od strane proizvođača da može isporučiti robu ili radi za račun proizvođača,

5. Referenc listu u 2013/2014.

 

Komercijalni  dio ponude :

1) Cijena :

Cijenu iskazati u KM/JM bez PDV-a ili EUR/JM bez PDV-a, pojedinačno za svaku stavku.

2) Vrijednost ponude:

Ukupna vrijednost ponude u KM bez PDV-a ili EUR bez PDV-a, pojedinačno za svaku stavku.

3) Način plaćanja: Žiralno ili doznakom (ino dobavljači)

4) Uslovi plaćanja – PREFERIRANO, odloženo 45 do 60 dana  po svakoj parcijalnoj isporuci.

5) Rok isporuke: najkraći mogući od dispozicije kupca.

6) Paritet isporuke: ’’DAP’’ skladište  Rafinerije nafte Brod

7) Rok važenja ponude : Najmanje 4 mjeseca od datuma dostavljanja ponude

8) Izjava ponuđača da može obezbjediti Uvjerenje o preferencijalnom porijeklu - EUR 1 obrazac.

9) Pisana izjava ponuđača da je u mogućnosti da isporučuje robu po obimu i dinamici koje odredi naručilac po dispozicijama.

Količine su planske i zavisiće od obima i dinamike proizvodnje.

Tehnički dio ponude:

1) Certifikati o kvalitetu

2) Sigurnosne liste

3) Pisana izjava ponuđača da će dostaviti podatke potrebne za upis hemikalije u Inventar hemikalija Republike Srpske ( BTL liste, skraćeni dosije hemikalija, izvještaj o bezbjednosti)

4) Pisana izjava ponuđača da je upoznat sa činjenicom da roba neće biti istovarena u skladištu Rafinerije nafte Brod ukoliko je ne prati sva neophodna tehnička dokumentacija (sigurnosne liste, certifikat o kvalitetu).

 

Uputstvo ponuđaču

1) Sa najpovoljnijim ponuđačem/ponuđačima, zaključiti će se ugovor za isporuku predmetne robe 

2) Javni poziv je dijeljiv, naručilac zadržava pravo zaključivanja Ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem/ponuđačima po pojedniačnim stavkama iz predmeta ovog javnog poziva.

3) Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda.

4) Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama i opisu tražene robe   

 

Sa izabranim ponuđačem/ponuđačima, „Rafinerija nafte Brod“ a.d. Brod potpisaće kupoprodajni ugovor.

 

Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na Tenderu do 27.07.2015. godine uključujući i 27.07.2015. godine do 15 časova, na email adresu   nabavka.brod@optimagrupa.net 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na internet stranici OPTIMA Grupe Banja Luka

 

Podnošenje Tenderskih ponuda

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu Naručioca:

 „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII 37A

78000 Banja Luka

u zatvorenim kovertama sa punom adresom ponuđača i naznakom, 381T/15, „Ponuda za isporuku reagenata za obradu otpadnih voda“ – NE OTVARATI“.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14.08.2015. godine do 16 sati.

 

Ponude dostavljene van navedenog roka smatrati će se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovonjnijeg ponuđača , obavit će se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupe“ Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

 

„OPTIMA Grupa“ Banja Luka, zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a takođe proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

Svi troškovi učešća na ovom Tenderu, padaju na teret ponuđača.

 

Mjesto isporuke robe, „Rafinerija nafte Brod“ a.d. Brod

Svetog Save 106

74 450 Brod

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Ljiljana Ružojčić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

Теl: +387 53 626-088

E-mail: ruzojciclj@optimagrupa.net

 

Prilog :

1. Tehnički zadatak br. 05/15E

2. Obrazac –opšti podaci učesnika na tenderu.

                 

 

         

Dmitry Tislenko,

Načelnik Uprave za nabavku 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:


PODIJELI: