Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.07.2015. 13:38

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke alata za održavanje zgrade

Izvor: Akta.ba, 23.06.2015.

Na osnovu člana 18. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), u skladu sa Internim pravilnikom o postupku direktnog sporazuma br.01-02-199-1/15 i člana 43. Statuta Općine Bosanski Petrovac („Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac“ broj 7/08) Općinski načelnik Općine Bosanski Petrovac donosi:

 

O D L U K U o pokretanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Odobrava se nabavka robe za potrebe Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanski Petrovac i to: NABAVKA robe-alata za održavanje zgrade a po zahtjevu Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove općinskog vijeća i zajedničke poslove.

Opis i količine robe koje su predmet ove javne nabavke definisani su u narudžebnici za ovu nabavku.

 

Član 2. Postupak za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga provest će se putem direktnog sporazuma za dostavljanje ponuda u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama. Kriteriji za dodjelu ugovora je „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“.

 

Član 3. Procijenjena vrijednost nabavke je 300,00 KM bez PDV-a (slovima: tri stotine konvertibilnih maraka i 00/100 kf). Sredstva za izvršenje svih ugovorenih obaveza, po provedenom postupku javne nabavke, obezbijeđena su u budžetu Općine Bosanski Petrovac.

 

Član 4. Nabavka robe iz člana 1. ove Odluke vršit će se u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Općine Bosanski Petrovac sa pozicije 613711 – materijal za popravak i održavanje zgrade.

 

Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i ima se objaviti u Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac.

 

Broj: 01/1-1-49-8330-UP-1/15 

Datum: 23.06.2015. godine

Općinski načelnik

Zlatko Hujić,dipl.oec.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: