Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.11.2022. 15:28

(aukcija) Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.11.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

804-1-1-72-3-102/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200642000008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amina Pašukanović
Adresa Trg heroja 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-700
Faks (033) 610-275
Elektronska pošta fedzzo@zzofbih.ba
Internet adresa www.zzofbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

49

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti
Federacije Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti
Federacije Bosne i Hercegovine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

04.01.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Trg Heroja 14, Sarajevo
Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN melfalan tbl. 2mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN melfalan tbl. 2mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
7.200

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23040,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00

ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN bikalutamid tbl. 150mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN bikalutamid tbl. 150mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
2.400

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7272,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN lomustin kaps. 40mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN lomustin kaps. 40mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
120

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7664,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN vinblastin inj. 10mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN vinblastin inj. 10mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
440

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18185,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN dakarbazin inf./inj. 200mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN dakarbazin inf./inj. 200mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
850

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21734,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN bleomicin inj. 15mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN bleomicin inj. 15mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
1.200

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37560,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN hidroksikarbamid kaps. 500mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN hidroksikarbamid kaps. 500mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
340.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN merkaptopurin tbl. 50mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN merkaptopurin tbl. 50mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
12.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35640,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN mitoksantron inf. 20mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN mitoksantron inf. 20mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
85

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19599,30

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN daunorubicin inj. 20mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN daunorubicin inj. 20mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
850

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19465,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN vinkristin inj. 1mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN vinkristin inj. 1mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
2.500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

52600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN kalcij folinat inf./inj. 300mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN kalcij folinat inf./inj. 300mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
3.500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

68845,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN idarubicin inj. 5mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN idarubicin inj. 5mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
460

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57053,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN karboplatin inf. 50mg i 150mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN karboplatin inf. 50mg i 150mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
11.040

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

594360,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN granisetron inf. 3mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN granisetron inf. 3mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
25.200

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

205632,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN pemetreksed inf. 500mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN pemetreksed inf. 500mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
2.850

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

197989,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN erlotinib tbl. 100mg i 150mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN erlotinib tbl. 100mg i 150mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
10.700

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31357,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN anastrazole tbl. 1mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN anastrazole tbl. 1mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
210.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

212100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN leuprorelin inj.7,5mg, 22,5mg i 45mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN leuprorelin inj.7,5mg, 22,5mg i 45mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
2.130

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1154416,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN oksaliplatin inf. 50mg i 100mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN oksaliplatin inf. 50mg i 100mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
11.200

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

595123,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN irinotekan inf. 40mg i 100mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN irinotekan inf. 40mg i 100mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
9.250

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

157016,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN goserelin impl. 10,8mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN goserelin impl. 10,8mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
660

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

310668,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN fluorouracil inj. 250mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN fluorouracil inj. 250mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
10.570

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24628,10

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN tamoksifen tbl. 10mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN tamoksifen tbl. 10mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
450.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

90000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00
ANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN imatinib mesilat tbl.100mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN imatinib mesilat tbl.100mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
160.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

137600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN docetaksel inf. 80mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN docetaksel inf. 80mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
1.150

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29244,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN leuprorelin inj. 3,75mg i 11,25mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN leuprorelin inj. 3,75mg i 11,25mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
400

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

74593,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN kapecitabin tbl. 150mg i 500mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN kapecitabin tbl. 150mg i 500mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
485.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

538150,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN ifosfamid inj. 1000mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN ifosfamid inj. 1000mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
2.300

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

103730,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN ondansetron inj. 4mg i 8mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN ondansetron inj. 4mg i 8mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
21.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24360,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN sunitinib kaps. 12,5mg,25mg i 50mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN sunitinib kaps. 12,5mg,25mg i 50mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
23.200

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

305667,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN pembrolizumab inf. 100mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN pembrolizumab inf. 100mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
1.300

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6049108,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN enzalutamid kaps. 40mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN enzalutamid kaps. 40mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
57.600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2570112,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN bevacizumab (ALYMSYS) inf. 100mg i 400mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN bevacizumab (ALYMSYS) inf. 100mg i 400mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
2.200

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1542922,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN oktreotid inj. 20mg i 30mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN oktreotid inj. 20mg i 30mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
756

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

503817,84

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN bevacizumab (AVASTIN) inf. 100mg i 400mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN bevacizumab (AVASTIN) inf. 100mg i 400mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
2.850

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2861412,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN fulvestrant inj. 250mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN fulvestrant inj. 250mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
5.856

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1014844,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN palbociklib kaps. 75mg, 100mg i 125mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN palbociklib kaps. 75mg, 100mg i 125mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
21.960

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4207755,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN trastuzumab (KANJINTI) inf. 150mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN trastuzumab (KANJINTI) inf. 150mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
3.360

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1013040,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN trastuzumab (OGIVRI) inf. 150mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN trastuzumab (OGIVRI) inf. 150mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
4.080

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1230120,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN kabazitaksel inf. 60mg/1,5mL

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN kabazitaksel inf. 60mg/1,5mL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
252

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1451142,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN everolimus tbl.10mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN everolimus tbl.10mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
4.320

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

297000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN alektinib kaps. 150mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN alektinib kaps. 150mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
26.880

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

548083,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN dabrafenib kaps. 75mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN dabrafenib kaps. 75mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
36.288

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1855405,44

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN trametinib tbl. 2mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN trametinib tbl. 2mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
9.720

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

595836,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

46


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN venetoklaks filmom obložena tableta 10mg,50mg i 100mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN venetoklaks filmom obložena tableta 10mg,50mg i 100mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
17.178

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1512744,66

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

47


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN obinutuzumab inf. 1000mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN obinutuzumab inf. 1000mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
171

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

279224,19

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN vemurafenib tbl. 240mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN vemurafenib tbl. 240mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
59.136

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

759306,24

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

49


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN kobimetinib tbl. 20mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN kobimetinib tbl. 20mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
16.632

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

805321,44

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 12:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Health insurance and reinsurance fund of Federation of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200642000008
Contact person Amina Pašukanović
Address Trg heroja 14
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 728-700
Fax number (033) 610-275
Email address fedzzo@zzofbih.ba
Website address www.zzofbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Cytostatics

II 1.b. Description of the object of the contract

Cytostatics

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Quantity is specified in the tender document.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
35 INN oktreotid inj. 20mg i 30mg 04 04.01.2023.
36 INN bevacizumab (AVASTIN) inf. 100mg i 400mg 04 04.01.2023.
37 INN fulvestrant inj. 250mg 04 04.01.2023.
38 INN palbociklib kaps. 75mg, 100mg i 125mg 04 04.01.2023.
39 INN trastuzumab (KANJINTI) inf. 150mg 04 04.01.2023.
40 INN trastuzumab (OGIVRI) inf. 150mg 04 04.01.2023.
41 INN kabazitaksel inf. 60mg/1,5mL 04 04.01.2023.
42 INN everolimus tbl.10mg 04 04.01.2023.
43 INN alektinib kaps. 150mg 04 04.01.2023.
44 INN dabrafenib kaps. 75mg 04 04.01.2023.
45 INN trametinib tbl. 2mg 04 04.01.2023.
46 INN venetoklaks filmom obložena tableta 10mg,50mg i 100mg 04 04.01.2023.
47 INN obinutuzumab inf. 1000mg 04 04.01.2023.
48 INN vemurafenib tbl. 240mg 04 04.01.2023.
49 INN kobimetinib tbl. 20mg 04 04.01.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
 
Address and place Trg Heroja 14, Sarajevo


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: