Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.02.2023. 11:35

(aukcija) Nabavka bravarskog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.02.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

290-7-1-6-3-6/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "10 JULI" D.O.O. BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB 4263073170007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Armin Lipovača
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 4
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 471-073
Faks (037) 471-073
Elektronska pošta javne.nabavke@jkp10juli.ba
Internet adresa www.jkp10juli.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bosanska Krupa

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Obzirom da predmet nabavke pripada istoj ili sličnoj homogenoj grupi nesumnjivo je da može biti predmet istog postupka
javne nabavke iz razloga što ih može nuditi jedan ponuđač i zbog toga što je za sve njih moguće dodijeliti jedan ugovor, bez
obzira da li postoji podjela na lotove ili ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Bravarski materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Bravarski materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44316000-8 Željezna roba

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Date u Aneksu III-Obrazac za cijenu ponude

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul. Džemaludina Čauševića br.4., Bosanska Krupa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.03.2024.god

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirano Tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Nema!

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirano Tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definirano Tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirano Tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.02.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.03.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ul. Džemaludina Čauševića br.4., Bosanska Krupa
Datum i vrijeme 07.03.2023. 12:10

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: