Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.02.2023. 13:25

(aukcija) Nabavka licenci za Antivirus i Firewall

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.02.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-72-3-84/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Valentina Gordić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender br: 01-567-1/23 radi nabavke licenci za Antivirus i Firewall za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike
Srpske.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Licence za Antivirus i Firewall za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede
posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je
u vezi sa predmetom nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora, Univerzitetski klinički
centar Republike Srpske, ul. Dvanaest beba bb (zgrada Ginekologije, kancelarija
broj 23)
Datum i vrijeme 30.03.2023. 10:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno: naziv i adresa ugovornog organa,
naziv i adresa ponuđača, broj nabavke: 01-567-1/23, naziv predmeta nabavke i naznaka: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA"
na adresu: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju lično na protokol
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se do 30.03.2023. god. do 9 casova.
Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja
može da prisustvuje predstavnik ponuđača. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve troškove
ponuđača u otvorenom postupku. Narucilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme
prije sklapanja ugovora u skladu sa članom 69.Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj:39/14 i broj
59/22).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Licence za Antivirus

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Licence za Antivirus i Firewall za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Na period od 12 mjeseci od dana aktivacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Elektronski, Univerzitetski klinički centar RS, isporučeno i aktivirano

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Licence za Firewall

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Licence za Antivirus i Firewall za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Na period od 12 mjeseci od dana aktivacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Elektronski, Univerzitetski klinički centar RS, isporučeno i aktivirano

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2023. 10:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: