Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 15:54

(poništenje aukcije) Nabavka, isporuka materijala i opreme za održavanje vozila za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Zenica, Podružnice Elektrodistribucija, Mostar, Podružnice Elektrodistribucija, Tuzla, Podružnice Elektrodistribucija, Bihać, i Podružnice Elektrodistribucija, Travnik

Izvor: Akta.ba, 07.03.2023.

Javno preduzeće

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine

d.d. Sarajevo

 

Sarajevo, 03.03.2023.

Broj: 03-7636-1/23

 

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačkae)7cll3^/0. stkv (4) i clanti ) 1. đakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo - prečišćeni tekst, broj: NO-2190/21-41./2. od 25.1.2021. godine i Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, broj: SD-20745/21 -70./6. od 30.07.2021. godine, članova 18. i 75. stav (6) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, broj: NO-35498/22-98./3. od 27.12.2022. godine, člana 5. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst, broj: 06-26053-1/22 od 27.09.2022. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavke, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke po Otvorenom postupku, broj: EDZE-OP-31/22-Isporuka materijala i opreme za održavanje vozila za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica, Podružnice „Elektrodistribucija", Mostar, Podružnice „Elektrodistribucija", Tuzla, Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, i Podružnice „Elektrodistribucija", Travnik

 

Član 1.

 

Poništava se postupak javne nabavke po Otvorenom postupku, broj: EDZE-OP-31/22-Isporuka materijala i opreme za održavanje vozila za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica, Podružnice „Elektrodistribucija", Mostar, Podružnice „Elektrodistribucija", Tuzla, Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, i Podružnice „Elektrodistribucija", Travnik, jer je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, a sve u skladu sa članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 2.

 

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija", Zenica da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču koji je blagovremeno dostavio ponudu i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem Otvorenog postupka, broj: 03-87-22726-1/2022 od dana 28.11.2022. godine. Obavještenje o nabavci u postupku javne nabavke po Otvorenom postupku, broj: EDZE-OP-31/22-Isporuka materijala i opreme za održavanje vozila za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica, Podružnice „Elektrodistribucija", Mostar, Podružnice „Elektrodistribucija", Tuzla, Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, i Podružnice „Elektrodistribucija", Travnik, broj: 1429-1-1-50-3-112/22, objavljeno je dana 09.12.2022. godine, na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, dana 16.12.2022. godine u „Službenom glasniku BiH", broj 82/22.

 

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je 109.000,00 KM bez PDV-a.

 

U predmetnom postupku javne nabavke ponudu je dostavio ponuđač: 1. KARE d.o.o. Sarajevo, ponuda u iznosu od 139.559,20 KM bez PDV-a.

 

Komisija za nabavku, imenovana Rješenjem Direktora Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica, broj: 03-87-23944-1/2022, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu pristigle ponude i utvrdila sljedeće:

 

Ugovorni organ je za predmetni postupak nabavke propisao provođenje e-aukcije. Obzirom da je

 

dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda, e-aukcija nije provedena, a u skladu sa članom 3. stav (3)

 

Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16 od 06 09 2016 godine).

 

Ponuda ponuđača KARE d.o.o. Sarajevo premašuje procijenjenu vrijednost nabavke.

 

Procijenjena vrijednost nabavke (osigurana sredstava za predmetnu nabavku) iznosi 109.000,00 KM bez PDV-a i navedena je u tački II 3.c. Obavještenja o nabavci i tački 1. Tenderske dokumentacije.

 

Prema tome, ponuda ponuđača KARE d.o.o. Sarajevo je znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku u iznosu od 109.000,00 KM bez PDV-a.

 

U skladu sa naprijed navedenim, Komisija za nabavku Ugovornog organa je predložila da se poništi postupak javne nabavke po Otvorenom postupku, broj: EDZE-OP-31/22-Isporuka materijala i opreme za održavanje vozila za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica, Podružnice „Elektrodistribucija" Mostar, Podružnice „Elektrodistribucija", Tuzla, Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, i Podružnice „Elektrodistribucija", Travnik, jer je cijena prihvatlje ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, a sve u skladu sa članom 69. stav (2) tačka e), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22).

 

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke. Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija", Zenica) u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: