Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 11:21

(aukcija) Nabavka preglednih rukavica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-7-1-52-3-75/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Marina Cvijanović
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nije podijeljen na lotove jer se radi o istovrsnoj robi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pregledne rukavice za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18424300-0 Rukavice za jednokratnu upotrebu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

47000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko Služba za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa, na adresi: Pop LJubina bb, 74 000 Doboj.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ neće prihvatiti ponudu u kojoj se zahtjeva avansno plaćanje roba navedenih u ovom pozivu. Plaćanje
izabranom ponuđaču će se vršiti u roku od 60 dana od dana fakturisanja predmetnih roba.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) Rješenje o upisu u sudski registar ili (Aktuelni) izvod iz sudskog registra ili posebnu izjavu ili potvrdu
nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa
predmetom nabavke.
b) Važeću dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se ponuđaču odobrava vršenje prometa
medicinskim sredstvima.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Rješenje/Potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine da je ponuđeni predmet
nabavke registrovan u Bosni i Hercegovini, čiji rok važnosti nije istekao.
NAPOMENA: Ukoliko ponuđač dostavlja Rješenje/Potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH od nekog
drugog privrednog subjekta da je ponuđeni predmet nabavke registrovan u Bosni i Hercegovini, obavezan je uz to
Rješenje da dostavi i original ovjerenu i potpisanu Izjavu od strane privrednog subjekta čije je Rješenje
dostavio, da mu je dao saglasnost za distribuciju ponuđenih proizvoda.
b) Katalog sa detaljnim specifikacijama predmetne robe. Katalog ne mora biti uvezan uz ponudu, ali ga ponuđač
obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ponuđač je obavezan u dostavljenom katalogu
dodatno označiti robu za koju dostavlja ponudu. Uz dostavljeni katalog ponuđač je obavezan dostaviti i pismenu
izjavu u kojoj navodi kataloški broj ponuđene robe i broj stranice iz kataloga na kojoj je opisana ponuđena roba.
Katalog ne mora biti preveden na jedan od službenih jezika u BiH.
c) Ponuđači koji predaju ponudu potrebno je da uz ponudu dostave uzorke u originalnom pakovanju za stavke koje su
navedene u Obrascu za cijenu ponude – Aneksa 3 ove TD. Potrebno je dostaviti po jedno pakovanje uzoraka (lateks i
nitrilnih rukavica). Uzorke spakovati u omotnicu/paket, zapakovanu tako da se ne može vidjeti njen sadržaj, a na
kojoj će se naznačiti „UZORCI – PREGLEDNE RUKAVICE ZA POTREBE JZU BOLNICA „SVETI APOSTOL LUKA“ DOBOJ –
NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BROJ: 1726/23“. Dostavljeni uzorci su sastavni dio
ponude i neće biti vraćani ponuđačima.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.03.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", ul. Pop LJubina bb, Doboj, Uprava
Bolnice
Datum i vrijeme 20.03.2023. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo preko Portala javnih nabavki BiH

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: