Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 11:32

Odluka o pokretanju postupka nabavke sredstava za higijenu objekata

Izvor: Akta.ba, 24.02.2023.

Brčko, 24.02.2023. godine

 

 

JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH

Broj predmeta: 01-920/23
Broj akta: 04-AS-003/23
Brčko, 24.02.2023.godine

Na osnovu Člaria 90, a u vezi sa Članom 17. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16), člana 48. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, a shodno Zahtjevu za nabavku roba broj predmeta: 01-920/23, broj akta: 04-BT-001/23, od 22.02.2023. godine, Direktor JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, donosi


ODLUKU

pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

(1) Ugovorni organ JP „Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH (u daljem tekstu: Preduzeće), u skladu sa ukazanom potrebom, donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma-Nabavka sredstava za higijenu objekata.

Član 2.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke je iznos od 5.982,91 KM bez uračunatog PDV-
a.

Član 3.

(1) Predmetna nabavka će biti finansirana iz sredstava Poslovnog plana za 2023.godinu.

(2) Predmetna nabavka je predviđena u Planu nabavke za 2023.g. redni broj: 4.

Član 4.

Opis roba koje su predmet nabavke i koja se pokreće ovom Odlukom definisan je u
specifikaciji, koja čini sastavni dio zahtjeva za dostavu ponuda za predmetnu nabavku.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabake.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Preduzeća.

A.S.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: