Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 09:48

(HR) Nabavka sustava za praćenje licenčne usklađenosti

Izvor: Official Journal of the European Union, 13.03.2023.

Hrvatska-Zagreb: Informacijski sustavi

2023/S 051-149750

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

 

 

Odjeljak I: Naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska elektroprivreda d.d.
Nacionalni registracijski broj: 28921978587
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sektor za nabavu
E-pošta: info_nabava@hep.hr
Telefon: +385 16322111
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
Adresa profila kupca: www.hep.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0010028
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Sustav za praćenje licenčne usklađenosti

 

Referentni broj: DD-V-9/23-D2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
48810000 Informacijski sustavi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je nabava sustava za praćenje licenčne usklađenosti, a sve u skladu s cjelokupnom Dokumentacijom o nabavi

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 526 312.30 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
48810000 Informacijski sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je nabava sustava za praćenje licenčne usklađenosti, a sve u skladu s cjelokupnom Dokumentacijom o nabavi

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj stručnjaka s važećim certifikatom Symantec IT Management Suite 8.5 - Asset Management Suite (T) / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 526 312.30 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

u skladu s Dokumentacijom o nabavi

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/04/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/04/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

 

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA-dioničko društvo, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2023

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: