Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 09:32

(HR) Nabavka rezervnih dijelova motora WARTSILA za potrebe brodova u floti Jadrolinije

Izvor: Official Journal of the European Union, 14.03.2023.

Hrvatska-Rijeka: Dijelovi motora

2023/S 052-153935

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Jadrolinija
Nacionalni registracijski broj: 38453148181
Poštanska adresa: Riva 16
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Morena Lučić
E-pošta: morena.lucic@jadrolinija.hr
Telefon: +385 51666157
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.jadrolinija.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/applicatifcurrrefeon/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0010233
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: linijski pomorski prijevoz putnika i vozila

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Rezervni dijelovi motora WARTSILA za potrebe brodova u floti Jadrolinije

 

Referentni broj: EVV 72/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34312000 Dijelovi motora
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

sukladno DoN-u

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 862 698.25 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34312000 Dijelovi motora
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

sukladno DoN-u

 

II.2.4)Opis nabave:

 

sukladno DoN-u

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 862 698.25 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

sukladno DoN-u

 

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

sukladno DoN-u

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ubrzani postupak
Obrazloženje:

 

Naručitelj je u ovom postupku sukladno odredbi članka 234. stavak 1. a u vezi s člankom 236. stavak 2. ZJN, a uslijed žurne situacije koja čini nepraktičnim rok iz članka 228. ZJN, odredio kraći rok za dostavu 15 (petnaest) dana od dana slanja poziva na nadmetanje (problemi u opskrbnom lancu)

 

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/03/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/03/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Sjedište Naručitelja, Rijeka, Riva 16, na III katu, soba 31A

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (N.N. 120/16, 114/22)

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/03/2023

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: