Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 10:19

(poništenje aukcije) Nabavka putničkih vozila putem operativnog lizinga sa uključenim dodatnim uslugama za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Mostar

Izvor: Akta.ba, 09.03.2023.

Javno preduzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

 

Sarajevo, 07.03.2023.

Broj: 03-8169-1/23

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, prečišćeni tekst, broj: NO - 2190/21 - 41./2. od

 

25.01.2021.godine i Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, broj: SD-20745/21-70./6. od 30.07.2021, člana 74. stav (2) tačka a) i člana 75." stav (6) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 35498/22-98./3. od

 

27.12.2022. godine, člana 5. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva -Prečišćeni tekst, broj: 06-26053-1/22 od 27.09.2022. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke roba po otvorenom postupku, Tender broj: 103-R-08/22 Nabavka putničkih vozila putem operativnog lizinga sa uključenim dodatnim uslugama za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Mostar

 

Član 1.

Poništava se postupak nabavke roba po otvorenom postupku, Tender broj: 103-R-08/22 Nabavka putničkih vozila putem operativnog lizinga sa uključenim dodatnim uslugama za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Mostar, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, iz razloga jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke, istu objavi na internet stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (https://www.epbih.ba/), u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke roba za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar pokrenut je Odlukom o pokretanju Otvorenog postupka javne nabavke, broj: 03-47-13968-1/2022 od 22.11.2022. godine za Tender, broj: 103-R-08/22 Nabavka putničkih vozila putem operativnog lizinga sa uključenim dodatnim uslugama.

 

Obavještenje o nabavci za pomenuti postupak je objavljeno dana 22.11.2022 godine na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, broj: 1432-1-1-113-3-55/22, te dana 28.11.2022 godine u „Službenom glasniku BiH" broj: 77/22.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: