Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.03.2023. 16:17

(aukcija) Nabavka uredske kompjuterske opreme za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

3010-1-1-51-3-32/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH
IDB/JIB 4200558120006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mediha Kulić
Adresa Zmaja od Bosne 47b
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 721-400
Faks (033) 668-811
Elektronska pošta javne.nabavke@fba.ba
Internet adresa www.fba.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

U ovom postupku javne nabavke predviđeno je zaključivanje ugovora za nabavku roba kako je navedeno u tehničkoj
specifikaciji (Aneks 4) ove tenderske dokumentacije. Zbog efikasnijeg praćenja realizacije cjelokupne nabavke, jedinstvene
vrste nabavke, te jedinstvenog roka realizacije cjelokupnog predmeta nabavke za Ugovorni organ je ekonomičnije da
provede jedan postupak te da za konkretan predmet nabavke Ugovor zaključi sa jednim Dobavljačem.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uredske kompjuterske opreme za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka uredske kompjuterske opreme za potrebe Agencije za bankarstvo FBiH u skladu s
tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovne prostorije Ugovornog organa u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne 47b.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U skladu sa TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. Zakona i TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa članom 47. Zakona i TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa članovima 48. i 49. Zakona i TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Zmaja od Bosne 47b,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Datum i vrijeme 12.04.2023. 10:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: