Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 15:45

(aukcija) Nabavka medicinskih sredstava za potrebe KCUS-a I/10/2023-C - specifični materijal za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju i Klinike za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-1-90-3-186/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amina Balić, Lejla Mahmutović, Amina Šuko
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

15

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1970000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/10/2023-C - Specifični materijal za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju i
Klinike za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/10/2023-C - Specifični materijal za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju i
Klinike za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33141700-7 Ortopedske potrepštine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala Tehničkog sektora, bivša abdominalna hirurgija
Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači koji budu učestvovali u postupku javne nabavke obavezni su svoje ponude( prilog Anex-a 3) dostaviti u
elektronskoj formi na CD-u ili USB sticku
Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojim je objavljena.
Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenja tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu
objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja po postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izoelastični čavli sa pripadajućim instrumentarijem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izoelastični čavli sa pripadajućim instrumentarijem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratni sterilni veš

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratni sterilni veš

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

252000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mantili za operacionu salu - sterilni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Mantili za operacionu salu - sterilni

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

113000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LCP set za velike fragmente sa pripadajućim instrumentarijem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LCP set za velike fragmente sa pripadajućim instrumentarijem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

143000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kanilirani vijci od titaniuma sa pripadajućim instrumentarijem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kanilirani vijci od titaniuma sa pripadajućim instrumentarijem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

178000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hirurški instrumenti

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurški instrumenti

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Artroskopija ramena, koljena, skočnog zgloba i nestabilnosti hrskavica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Artroskopija ramena, koljena, skočnog zgloba i nestabilnosti hrskavica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

330000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka LOT 7 stavke od 1 do 110 i od 117 do 146,Franko skladište Klinika za ortopediju i
traumatologiju: LOT 7 stavke od 111 do 116

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za dvokanalnu artroskopsku pumpu proizvođača Arthrex ili ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za dvokanalnu artroskopsku pumpu proizvođača Arthrex ili ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

47000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Osteosintetski materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Osteosintetski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

88000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Boreri

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Boreri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Materijal za intramedularnu fiksaciju sa pripadajućim instrumentarijem za ugradnju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Materijal za intramedularnu fiksaciju sa pripadajućim instrumentarijem za ugradnju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

270000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Materijal za cervikalnu kičmu sa pripadajućim instrumentarijem za ugradnju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Materijal za cervikalnu kičmu sa pripadajućim instrumentarijem za ugradnju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

117000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za ortopediju i traumatologiju

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Parcijalna endoproteza kuka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Parcijalna endoproteza kuka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

125500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za ortopediju i traumatologiju

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Specifični materijal proizvođača DE Soutter Medical ili ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Specifični materijal proizvođača DE Soutter Medical ili ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

92500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vanjski fiksator sa pripadajućim instrumentarijem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vanjski fiksator sa pripadajućim instrumentarijem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141700-7 Ortopedske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

135000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.05.2023. 11:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name University Clinical Center Sarajevo
UIN 4200089110002
Contact person Amina Balić Lejla Mahmutović Amina Šuko
Address Bolnička 25
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 298-520
Fax number (033) 298-543
Email address amina.suko@kcus.ba
Website address www.kcus.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Given in the tender documentation

II 1.b. Description of the object of the contract

Given in the tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Additional object(s) 33141700-7 Orthopaedic supplies

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Given in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Izoelastični čavli sa pripadajućim instrumentarijem 3 30.04.2023.
2 Jednokratni sterilni veš 3 30.04.2023.
3 Mantili za operacionu salu - sterilni 3 30.04.2023.
4 LCP set za velike fragmente sa pripadajućim instrumentarijem 3 30.04.2023.
5 Kanilirani vijci od titaniuma sa pripadajućim instrumentarijem 3 30.04.2023.
6 Hirurški instrumenti 3 30.04.2023.
7 Artroskopija ramena, koljena, skočnog zgloba i nestabilnosti hrskavica 3 30.04.2023.
8 Potrošni materijal za dvokanalnu artroskopsku pumpu proizvođača 3 30.04.2023.
9 Osteosintetski materijal 3 30.04.2023.
10 Boreri 30 30.04.2023.
11 Materijal za intramedularnu fiksaciju sa pripadajućim instrumentarijem 30 30.04.2023.
12 Materijal za cervikalnu kičmu sa pripadajućim instrumentarijem za 30 30.04.2023.
13 Parcijalna endoproteza kuka 30 30.04.2023.
14 Specifični materijal proizvođača DE Soutter Medical ili ekvivalent 30 30.04.2023.
15 Vanjski fiksator sa pripadajućim instrumentarijem 30 30.04.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Izoelastični čavli sa pripadajućim instrumentarijem 0 08.05.2023. 10:00
2 Jednokratni sterilni veš 0 08.05.2023. 10:00
3 Mantili za operacionu salu - sterilni 0 08.05.2023. 10:00
4 LCP set za velike fragmente sa pripadajućim instrumentarijem 0 08.05.2023. 10:00
5 Kanilirani vijci od titaniuma sa pripadajućim instrumentarijem 0 08.05.2023. 10:00
6 Hirurški instrumenti 0 08.05.2023. 10:00
7 Artroskopija ramena, koljena, skočnog zgloba i nestabilnosti hrskavica 0 08.05.2023. 10:00
8 Potrošni materijal za dvokanalnu artroskopsku pumpu proizvođača 0 08.05.2023. 10:00
9 Osteosintetski materijal 0 08.05.2023. 10:00
10 Boreri 08 08.05.2023. 10:00
11 Materijal za intramedularnu fiksaciju sa pripadajućim instrumentarijem 08 08.05.2023. 10:00
12 Materijal za cervikalnu kičmu sa pripadajućim instrumentarijem za 08 08.05.2023. 10:00
13 Parcijalna endoproteza kuka 08 08.05.2023. 10:00
14 Specifični materijal proizvođača DE Soutter Medical ili ekvivalent 08 08.05.2023. 10:00
15 Vanjski fiksator sa pripadajućim instrumentarijem 08 08.05.2023. 10:00
 
Address and place Given in the tender documentation


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender Documentation is downloaded from the Public Procurement Portal on which it was published. Interested Bidders
may seek clarification of Tender Documents in accordance with the Terms and Conditions of Disclosure and Delivery of
Reports in Public Procurements Procedures.
Bidders participating in the said public procurement procedure are obliged to submit their Anex 3 electronically to CD/USB
stick.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: