Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 15:35

Nabavka FIDS monitora

Izvor: Akta.ba, 20.03.2023.

TENDERSKU DOKUMENTACIJU PREUZETI NA LINKU:   https://www.sarajevo-airport.ba/nabavke/public/dashboard

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O NABAVCI ROBA NABAVKA ROBA PUTEM JAVNOG POZIVA

FIDS MONITORI

 

1. OPŠTI PODACI

 

Broj nabavke

1723

Podaci o Društvu

JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o.

Kurta Schorka 36

71210 Ilidža-Sarajevo Bosna i Hercegovina u daljnjem tekstu Društvo

Identifikacijski broj

4200068970001

Kontakt osoba ispred Društva

Dino Pekić

t: +387 33 289 174

f: +387 33 289 141

dpekic@saraievo-airport.ba

Lista nepodobnih ponuđača po osnovu Cl. 53. Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova J.P.

Nema nepodobnih ponuđača po osnovu Cl. 53. Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova J.P.

Međunarodni aerodrom „SARAJEVO"

Međunarodni aerodrom „SARAJEVO"

Redni broj nabavke iz Plana nabavki za 2023. godinu

G.82

Vrsta postupka

Javni poziv

Vrsta ugovora

Robe

Procjenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a)

680.000,00 KM bez PDV-a

Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum

Ne

Da li je predviđena e-aukcija

Ne

Krajnji rok za traženje pojašnjenja ove TD

30.03.2023.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda

03.04.2023. do 12:00

Mjesto dostavljanja ponuda

J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO" d.o.o.

Sarajevo, ul. Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo - Protokol administrativne zgrade

Datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda

03.04.2023. u 12:30

Mjesto otvaranja ponuda

Sala za sastanke (873), Administrativno- poslovni objekat

 

 

2. PREDMET NABAVE

Predmet nabavke su robe: FIDS MONITORI

Robe će se isporučiti u roku od 90 dana od zaključenja ugovora. Mjesto dostavljanja roba je Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Plaćanje za isporučenu robu će se izvršiti u roku od 30 dana nakon isporuke robe i dostavljanju fakture. Garantni rok na isporučenu robu je 36 mjeseci. Obilazak lokacije se ne organizuje.

 

3. OCJENA PONUDA

3.1 Kriteriji dodjele ugovora

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom.

Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta nabavke.

3.2 Ispravke grešaka i propusta

Društvo će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Društvo će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredilo Društvo. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje.

Društvo će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:

a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;

b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;

c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

3.3 E-aukcija

Ovaj postupak nabavke ne predviđa korištenje e-aukcije.

 

4. KVALIFIKACIJA

4.1          Lična sposobnost

4.1.1      Društvo će odbaciti ponudu ako:

a) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanj a poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

4.1.2      Ponuđač je obavezan u ponudi dostaviti sljedeći dokument kojim će potvrditi da se slučaj iz tačke

4.1.1. ne odnosi na njega:

a) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

4.2          Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

4.2.1      Društvo će odbaciti ponudu ako:

a) Ponuđač nije registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u odgovarajućim registrima zemlje iz koje dolazi;

4.2.2      Ponuđač je obavezan uz ponudu dostaviti sljedeće dokumente kojima će potvrditi da se slučajevi iz tačke 4.2.1. ne odnose na njega:

a) Izvod iz sudskog registra (Original ili ovjerena kopija), ili ekvivalentni dokument druge države.

4.3.        Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se.

4.4.        Tehnička i profesionalna sposobnost

4.4.1 Društvo će odbaciti ponudu ako:

a)            Ponuđač nema uspješno iskustvo u realizaciji posla iste ili slične vrste i istog ili sličnog obima;

b)           Ponuđač nije autorizovan od strane proizvođača ili generalnog distributera robe da nudi tu robu.

4.4.2 Ponuđač je obavezan uz ponudu dostaviti sljedeće dokumente kojima će potvrditi da se slučajevi iz tačke 4.4.1. ne odnose na njega:

a)            Potvrda o dobro izvršenom poslu isporuke FIDS monitora izdata od druge ugovorne strane, kojom se potvrđuje da je u posljednje tri godine (01.02.2020 - 01.02.2023), ponuđač uspješno realizovao jedan takav ugovor vrijednosti ne manje od 200.000,00 KM bez PDV-a. Potvrda mora obavezno da sadrži vrijednost realizovanog dijela ugovora, tačan naziv isporučene robe i tačne datume trajanja ugovora. Društvo zadržava puno pravo provjere izdate potvrde, uključujući uvid u prateću dokumentaciju i eventualni posjet izdavaču potvrde. Potvrde čija eventualna provjera bude onemogućena Društvu, neće biti priznate kao valjane;

b)           Autorizacija proizvođača robe ili generalnog distributera robe kojom se ponuđač ovlašćuje da distribuira tu robu.

4.5 Odredbe za grupe ponuđača

Jedan ponuđač može biti član samo jedne grupe ponuđača koja učestvuje u određenom postupku nabavke ili samo jednog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. Ako se isti ponuđač pojavi kao samostalni ponuđač ili član grupe ponuđača u više ponuda, sve takve ponude će biti odbijene.

Ukoliko se jedan član grupe ponuđača nalazi na listi nepodobnih ponuđača, takvoj grupi neće biti omogućeno učestvovanje u postupcima nabavke Društva.

Jedan ponuđač može nastupiti kao podugovarač u neograničenom broju ponuda, ako se niti u jednoj od tih ponuda ne pojavljuje u svojstvu samostalnog ponuđača, ili člana grupe ponuđača.

Grupa ponuđača koja želi učestvovati u ovom postupku nabavke dužna je dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku nabavke, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača. Ukoliko ponuđač ne dostavi definisani pravni akt sa definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuđača, Društvo će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 4.3 (Izuzev dokaza o solventnosti, i ne- blokiranju računa, ako je tražen) i 4.4 tenderske dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 4.1, 4.2 i dokaz o solventnosti i ne-blokiranju računa, ukoliko se zahtjevaju, moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača.

 

5. INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČE

5.1          Preuzimanje tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija preuzima se isključivo putem portala za nabavke J.P. Međunarodnog aerodroma „SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo: https://www.sarajevo-airport.ba/nabavke/public/login . Ponude ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na drugi način, biti će odbačene i vratiti će se neotvorene.

5.2          Sadržaj ponude

Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente:

a)            Sadržaj ponude;

b)           Obrazac za ponudu, popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu I uz tendersku dokumentaciju, uključujući i Izjavu ponuđača kao njen sastavni dio, i sve priloge pobrojane u njoj

c)            Spisak povjerljivih informacija, u skladu sa šemom koja je data u Aneksu II ove tenderske dokumentacije

d)           Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu III tenderske dokumentacije;

e)           Popunjen, potpisan i ovjeren Nacrt ugovora, dat u Aneksu IV ove tenderske dokumentacije;

f)            Dokumenti zahtjevani tačkom 4.1.2 ove tenderske dokumentacije;

g)            Dokumenti zahtjevani tačkom 4.2.2 ove tenderske dokumentacije;

h)           Dokumenti zahtjevani tačkom 4.4.2 ove tenderske dokumentacije;

i)             Tehnička dokumentacija za ponuđenu robu (katalozi, datasheets, itd..) iz kojih se jasno vidi da oprema koja se nudi ispunjava uslove postavljene u Aneksu V tenderske dokumentacije;

j) Garancija za ozbiljnost ponude;

k) Ostali dokumenti koji se odnose na predmet nabavke, a koji su u skladu sa tenderskom dokumentacijom;

5.3          Priprema ponude

Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Društvo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja.

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i Društva moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod od sudskog tumača odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Kopije tih dokumenata ne moraju biti ovjereni od strane nadležnog organa.

Original ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (korištenjem jemstvenika i pečata, ili ljepljenjem. Spiralni uvez bez jemstvenika nije prihvatljiv), na način da se stranice ne mogu izvlačiti ili naknadno umetati. Svi listovi ponude, osim neizmijenjene odštampane literature poput kataloga i garancije za ponudu, trebaju biti numerisani. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica.

Dostavljanje alternativnih ponuda nije dozvoljeno.

5.4          Dostavljanje ponuda

Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u hardcopy originalu na kojoj će čitko napisati: "ORIGINAL PONUDA". Ponuda se dostavlja i u jednoj digitalnoj kopiji u vidu scana u PDF formatu. Čitav scan mora biti dostavljen u jednoj datoteci. Digitalna kopija se može dostaviti na CD-u ili DVD-u. Način uvezivanja medija sa kopijom ponude u original ponude nije bitan, i ne može biti razlog za odbijanje ponude. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati sljedeće riječi: "Ponuda za - FIDS monitori - ne otvarati do 03.04.2023. godine do 12,30 sati".

Ponuda se dostavlja na Protokol Društva lično ili putem pošte.

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Društvo mora biti obaviješteno u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: "IZMJENA PONUDE" ili "POVLAČENJE PONUDE".

Ponuda mora biti validna najmanje 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

5.5          Računanje cijene

Ponuđač treba popuniti obrazac za ponudu i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će biti dostavljene, zemlju njihovog porijekla, količinu i cijenu.

Sve cijene trebaju biti navedene u KM / EUR, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po srednjem kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: FIDS MONITORI

Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.

Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezane za tu robu.

Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

5.6          Komunikacija

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između Društva i dobavljača treba se voditi u pisanoj formi, na web stranici Društva, odjeljak za nabavke.

5.7          Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Zainteresovani ponuđači mogu u pisanoj formi od Društva tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Društvo će u roku od najkasnije 1 (jedan) dan prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pojašnjenja tenderske dokumentacije zainteresovanim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, a koji postaju sastavni dio iste.

5.8          Izmjene tenderske dokumentacije

Ukoliko se tokom postupka nabavke ukaže potreba za izmjenom ili dopunom tenderske dokumentacije, Društvo će uputiti navedenu izmjenu ili dopunu svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju najkasnije 2 (dva) dana prije predviđenog roka za dostavljanje ponuda.

Ukoliko izmjena ili dopuna tenderske dokumentacije dovede do izmjene na način da će zbog nastale izmjene ponuđačima biti onemogućeno da dostave ponudu u predviđenom roku, rok za dostavu ponuda se prolongira za minimalno 5 (pet) dana.

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane tenderskom dokumentacijom po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova i prihvatljivosti ponude u dijelu bankovnih garancija. Izmjene ili dopune tenderske dokumentacije postaju i smatraju se sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.

5.9          Uzorci

Uzorci se na zahtijevaju.

5.10       Dokazivanje ekvivalentnosti traženom proizvodu

Ukoliko ponuđač nudi proizvode koji su ekvivalentni traženim, on mora putem tehničke dokumentacije i eventualno uzorkovanja i testiranja proizvoda dokazati da proizvod koji on nudi ima tehničke, funkcionalne i druge karakteristike jednake ili bolje od onih koje ima traženi proizvod.

 

6. GARANCIJE

6.1 Garancija za ozbiljnost ponude

Uz sve ponude se mora dostaviti garancija za ponudu u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti od dana podnošenja ponude do isteka opcije ponude + 30 dana.

Tekst garancije dat je u prilogu ove tenderske dokumentacije.

Garancija se dostavlja u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji (PVC „U" košuljici) koja se na vrhu zatvori naljepnicom. Folija koja sadrži garanciju se potom uvezuje u cjelinu ponude. Društvo će prihvatiti i druge slične načine dostavljanja garancije koji osiguravaju da garancija bude uvezana u ponudu na način da pri tome ne bude oštećena.

Garancija ni pod kojim uslovom ne smije biti probušena!

6.2 Garancija za dobro izvršenje ugovora

Društvo će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10% od vrijednosti ugovora.

U slučaju dodjele ugovora bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršenje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje Društvo može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši ugovor o nabavci.

"Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa izvršioca ugovora odgovornosti sve do namirenja stvarne štete".

Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti dostavljena u obliku bezuvjetne bankovne garancije.

Bezuslovna bankovna garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se po potpisivanju ugovora, u roku od 15 dana. Ponuđač mora dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju renomirane banke, naplativu na prvi poziv u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti od 120 dana.

Ukoliko ne nastupi niti jedan od razloga koji bi zahtjevao realizaciju dostavljene garancije naručilac će izvršiti povrat iste u naprijed navedenim općim rokovima za povrat garancije (5 dana za bankovne garancije).

Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi. Ponuđač snosi sve troškove vezane za garanciju, uključujući i troškove aviziranja garancije.

6.3 Avansna garancija

Ne zahtijeva se jer nije ostavljena mogućnost avansnog plaćanja.

6.4 Garancija za garantni period

Ne zahtijeva se.

 

7. PODUGOVARANJE

Podugovaranje je dozvoljeno, u skladu sa članom 29. stav (9) Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO".

Ako se ponuđač izjasni da namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane, Društvo dužno je u ugovor o nabavci unijeti tu odredbu kao osnov za zaključivanje podugovora između izabranog ponuđača i podugovarača.

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja Društva. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopćavaju Društvu blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Društvo može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača i obavijestiti dobavljača o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču. U slučaju odbijanja podugovarača, Društvo je dužno navesti objektivne razloge odbijanja.

Nakon i ako što Društvo odobri podugovaranje, dobavljač kojem je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti Društvu podugovor zaključen s podugovaračem, kao osnov za neposredno plaćanje podugovaraču, i koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće:

a) robu, usluge ili radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač;

b) predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova;

c) podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

Ponuđač kojem je dodjeljen ugovor također se može pismenim putem izjasniti da želi da se plaćanje podugovaraču vrši posredno, putem njegovog računa.

Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

 

8. PRAVNA ZAŠTITA

Ponuđači žalbe na tendersku dokumentaciju podnose Direktoru Društva, a na Odluku o dodjeli/poništenju postupka podnose Upravi Društva, koji donose zaključak ili Odluku po žalbi.

Žalba se može izjaviti:

- na tendersku dokumentaciju, najkasnije 5 (pet dana) od dana preuzimanja tenderske dokumentacije;

- na Odluku o dodjeli ugovora ili poništenju postupka, najkasnije 5 dana od dana prijema Odluke;

 

9. ANEKSI

ANEKS I - Obrazac za ponudu sa izjavom ponuđača

ANEKS II - Spisak povjerljivih informacija

ANEKS III - Obrazac za cijenu ponude

ANEKS IV - Nacrt ugovora

ANEKS V - Tehnička specifikacija

PRILOG I - Tekst garancije za ozbiljnost ponude

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: