Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.03.2023. 09:40

Nabavka potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-131-3-134/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nikolina Preradović
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-4090-1/23 radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kojom se dokazuje
njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.04.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora Univerzitetskog kliničkog
centra Republike Srpske (zgrada Ginekologije), Ul. Dvanaest beba b.b., Banja
Luka
Datum i vrijeme 24.04.2023. 10:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapecacenoj koverti, na kojoj mora da bude naznaceno: naziv i adresa ugovornog
organa,naziv i adresa ponudaca, broj nabavke: 01-4090-1/23, naziv predmeta nabavke i naznaka: "NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" na adresu: Univerzitetski klinicki centar Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju licno na
protokol Univerzitetskog klinickog centra Republike Srpske ili poštom preporuceno, a primaju se do 24.04.2023. god. do 9
časova. Neblagovremene i nepotpune ponude se nece razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog
ovlaštenja može da prisustvuje predstavnik ponudaca. Univerzitetski klinicki centar Republike Srpske ne snosi nikakve
troškove ponudaca u otvorenom postupku. Narucilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje
vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa clanom 69.Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj:39/14).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

EMNG kabinet (Potrošni materijal kompatibilan sa postojećim aparatom proizvođača Natus neurology, model Nicolet AT
2+6 Ampliefier)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19540,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Magacin, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.04.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.04.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.04.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

EEG kabinet (Potrošni materijal kompatibilan sa postojećim aparatom proizvođača Viasys healthcare, model Nicolet one)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Magacin, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 24.04.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.04.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

PSG kabinet (Potrošni materijal kompatibilan sa postojećim aparatom Natus neurology, model With Nicolet 8,16 and32
channel v 32,v44, Amplifers)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31860,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Magacin, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.04.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.04.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.04.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

EP kabinet (Potrošni materijal kompatibilan sa postojećim aparatom Natus neurology, model Nicolet AT 2+6 Ampliefier)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Magacin, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 24.04.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.04.2023. 10:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: