Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.03.2023. 15:37

(aukcija) Nabavka zastava

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

140-7-1-63-3-44/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD DERVENTA
IDB/JIB 4400164060007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanela Savić
Adresa Trg oslobođenja br. 3
Poštanski broj 74400 Derventa (sp bl)
Opština/Grad Derventa
Telefon (053) 315-106
Faks
Elektronska pošta javnenabavke.derv@gmail.com
Internet adresa www.derventa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Derventa

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka zastava

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka zastava

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali
Dodatni predmet(i) 19212310-1Proizvodi od platna

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.04.2023. 08:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Grad Derventa, Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa, kancelarija broj
14 ili 17
Datum i vrijeme 03.04.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka zastava za mjesne zajednice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka zastava Republike Srpske za mjesne zajednice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1376,07

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Robe se isporučuju jednokratno u roku koji ne može biti duži od 40 kalendarskih dana od dana potpisivanja
ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto dostavljanja robe je sjedište ugovornog organa, Grad Derventa, Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.04.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 03.04.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka zastava - ostalo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka zastava Republike Srpske, Bosne i Hercegovine za zgradu gradske uprave, zastava Republike Srpske, Bosne i
Hercegovine i Grada Derventa na platou ispred Centra za kulturu, zastava Republike Srpske za spomenik Čardak,
Centralni spomenik i ulaze u Grad Derventa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1472,73

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Robe se isporučuju jednokratno u roku koji ne može biti duži od 40 kalendarskih dana od dana potpisivanja
ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto dostavljanja robe je sjedište ugovornog organa, Grad Derventa, Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.04.2023. 08:30


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 03.04.2023. 09:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: