Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2023. 14:46

(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova za održavanje sistema tehničke zaštite sa ugradnjom

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1370-1-1-191-3-144/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba/Služba za kontakt tarik teskeredžić
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks
Elektronska pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

301620,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

rezervni dijelovi za održavanje sistema tehničke zaštite sa ugradnjom

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

rezervni dijelovi za održavanje sistema tehničke zaštite sa ugradnjom za potrebe organizacionih jedinica Centralne banke.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

plaćanje u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana prijema fakture za isporuku dijelova, na osnovu pojedinačnog
ugovora, nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji završenog posla, na žiro račun koji je naznačen na fakturi Dobavljača.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Rješenje o upisu u sudski registar ili aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument, kojim se potvrđuje da
je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene
kopije sa datumom ovjere ne starijim od 3 mjeseca računajući od dana predaje ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora koji je u vezi s predmetnom nabavkom, u posljednje tri
godine, računajući od dana predaje ponude (što obuhvata odgovarajući period u 2020. godini, 2021. godinu, 2022. godinu i
2023. godinu do dana predaje ponude), ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan,
odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, sa ukupnom vrijednošću ugovora minimalno 150.000,00 KM za lot 1
(navedeno srazmjerno procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se zaključuje okvirni sporazum),
ukupnom vrijednošću ugovora minimalno 1.000,00 KM za lot 2 i ukupnom vrijednošću ugovora minimalno 500,00 KM za lot
3.
b) Da ima angažovana najmanje jednog dipl. ing. elekrotehnike sa položenim stručnim ispitom i dipl. ing. računarstva ili
informatike, koji će biti raspoloživi tokom perioda trajanja Okvirnog sporazuma i koji će biti uključeni u realizaciju predmeta
nabavke (uslov za lot 1), odnosno minimalno po jednog dipl. ing. elektrotehnike, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. računarstva
ili informatike, koji će biti raspoloživi tokom perioda trajanja Okvirnog sporazuma i koji će biti uključeni u realizaciju
predmeta nabavke (uslov za lot 2).
c) Ponuđač mora imati na raspolaganju najmanje jednog certificiranog djelatnika za rad na sistemima na koje se
dijelovi ugrađuju, izdane od strane proizvođača ili ovlaštenog distributera opreme (uslov za lot 1 i lot 2).

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Objekat Centralnog ureda Centralne banke, Maršala Tita 25, Sarajevo.
Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 1 – rezervni dijelovi za održavanje sistema tehničke zaštite sa ugradnjom za potrebe Centralnog ureda Centralne banke
Bosne i Hercegovine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

rezervni dijelovi za održavanje sistema tehničke zaštite sa ugradnjom za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i
Hercegovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35121000-8 Sigurnosna oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Nabava, isporuka i ugradnja IP bullet kamere s integriranim IR osvjetljenjem i integriranom video analitikom, Nabava,
isporuka i ugradnja - Automotive MCU 32 bitni procesor, Nabavka, isporuka i ugradnja terminala evidencije radnog
vremena...

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 2 – rezervni dijelovi za održavanje sistema tehničke zaštite sa ugradnjom za potrebe Centralne banke Bosne i
Hercegovine – Glavne jedinice Mostar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

rezervni dijelovi za održavanje sistema tehničke zaštite sa ugradnjom za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine –
Glavne jedinice Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35121000-8 Sigurnosna oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Akumulator Ultracell P12V7AH sa ugradnjom, Akumulator Ultracell P12V26AH sa ugradnjom...

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1120,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lot 3 – rezervni dijelovi za održavanje sistema tehničke zaštite sa ugradnjom za potrebe Filijale Centralne banke Bosne i
Hercegovine na Palama

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

rezervni dijelovi za održavanje sistema tehničke zaštite sa ugradnjom za potrebe Filijale Centralne banke Bosne i
Hercegovine na Palama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35121000-8 Sigurnosna oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Optika za - d/– kolor IR kamera, lens 2.8-10, TVL 600/700, OSD, WDR, 12Vdc/24Vac, Optika za- Mini dome kamera u boji, 1/3
" CC“, rez.540TVL, 24 IR led,varifocal 3.5-9 mm....

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pale

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: