Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.03.2023. 12:30

Nabavka opreme, pribora i potrošnog materijala za mikrobiologiju

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1188-7-1-14-3-6/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOSTAN" ILIJAŠ
IDB/JIB 4200171710000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amina Hasecic
Adresa 126. Ilijaške brigade br. 60
Poštanski broj 71380 Ilijaš (bhp sa)
Općina/Grad Ilijaš
Telefon (033) 400-024
Faks (033) 400-740
Elektronska pošta amina.hasecic@vodostan.ba
Internet adresa www.vodostan.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilijaš

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Postupak javne nabavki nije podijeljen na lotove iz razloga što je roba koja je predmet nabavke jednovrsna i nedjeljenjem na
lotove neće se umanjiti konkurentnost.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka opreme, pribora i potrošnog materijala za mikrobiologiju

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka opreme, pribora i potrošnog materijala za mikrobiologiju za potrebe JKP “Vodostan”
d.o.o. Ilijaš, prema opisu robe, a na osnovu potreba Ugovornog organa, i to u skladu sa specifikacijama iz Obrasca za cijenu
ponude koje su date u Prilogu 3 i ostalim traženim uvjetima/zahtjevima naznačenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji.
Dobavljač je dužan prilikom isporuke i istovariti naručenu robu.
6.2 Predmet ovog postupka je nabavka:
- gotovih podloga za mikrobiološku analizu vode za piće;
- lijevka za membransku filtraciju od 100 ml;
- hlor komparatora za određivanje koncentracije hlora u vodi za piće sa ortotolidinom proizvođača npr. Hidrosanitas
ili ekvivalent;
- pincete ravnog vrha od titana;
- filter za zaštitu vakuum pumpe sa PTFE membranom 0,45 µm;

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33698100-0 Mikrobiološke kulture
Dodatni predmet(i) 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

126. Ilijaške brigade br. 60, 71 380 Ilijaš ili Karašnica bb, 71 380 Ilijaš

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.04.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto 126. Ilijaške brigade br 60, Uprava preduzeća- sala za sastanke
Datum i vrijeme 10.04.2023. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Nema dodatnih informacija.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Amina Hasecic
Adresa 126. Ilijaške brigade br. 60
Poštanski broj 71380 Ilijaš (bhp sa)
Općina/Grad Ilijaš
Telefon (033) 400-024
Faks (033) 400-740
Elektronska pošta amina.hasecic@vodostan.ba
Internet adresa www.vodostan.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: