Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.05.2023. 10:33

(poništenje aukcije) Nabavka putničkih vozila putem operativnog lizinga sa uključenim dodatnim uslugama za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Mostar

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1432-1-1-113-4-28/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRODUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR
IDB/JIB 4200225151133
Kontakt osoba Jasmina Tucović
Adresa Adema Buće 34
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 502-100
Faks (036) 502-112
Elektronska pošta ragibs@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka putničkih vozila putem operativnog lizinga sa uključenim dodatnim uslugama za potrebe Podružnice
„Elektrodistribucija” Mostar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka putničkih vozila putem operativnog lizinga sa uključenim dodatnim uslugama za potrebe Podružnice
„Elektrodistribucija” Mostar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Mostar, Adema Buća 34, Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od 27 (dvadesetsedam) mjeseci od dana stupanja Ugovora na snagu, a rok za korištenje
vozila je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana isporuke vozila, a ista će se staviti na raspolaganje Kupcu u roku od 60
(šezdesest) dana od dana stupanja ugovora na snagu

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

07.03.2023.

V 5. Dodatne informacije

Poništava se postupak nabavke roba po otvorenom postupku, Tender broj: 103-R-08/22 Nabavka putničkih vozila putem
operativnog lizinga sa uključenim dodatnim uslugama za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Mostar, u skladu sa
članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, iz razloga jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom
krajnjem roku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: