Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka vakcina protiv meningokokne bolesti

Datum objave: 15.05.2023. 15:01 / Izvor: Akta.ba, 15.05.2023.

Broj: 02- /23

Datum: .2023. godine

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE SA NAMJEROM ZAKLJUČIVANJA OKVIRNOG SPORAZUMA SA JEDNIM PONUĐAČEM U TRAJANJU OD DVIJE GODINE

NABAVKA VAKCINA

 

NABAVKA VAKCINA PROTIV MENINGOKOKNE BOLESTI

 

https://inz.ba/javne-nabavke/javne-nabavke-2023/prethodna-provjera-trzista/nabavka-vakcina-protiv-meningokokne-bolesti/

 

1 OPŠTI PODACI

1.1Podaci o ugovornom organu

 

Ugovorni organ: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

Adresa: Fra Ivana Jukića broj 2, 72 000 Zenica

 

IDB/JIB: 4218900490003

 

Telefon: +387 32 448-001

 

Faks: +387 32 448-000

 

Web adresa:www.inz.ba

 

e-mail: azra.alic@inz.ba

 

1.2Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

 

Kontakt osoba: Azra Alić Telefon: +387 32 448-017 Faks: +387 32 448-017 e-mail: azra.alic@inz.ba

 

1.3Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

 

Ne postoje privredni subjekti sa kojima ugovorni organ ne može zaključivati ugovore u skladu sa članom 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama.

 

1.4Redni broj nabavke

 

Broj i datum Odluke o pokretanju postupka javne nabavke 02- /23 od        2023. godine.

 

Referentni broj iz Plana nabavki: ROBE redni broj 33.

 

Broj prethodnog informativnog obavještenja (ukoliko je objavljeno): Nije objavljeno

 

1.5 Podaci o postupku javne nabavke

 

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 20.000,00 KM.

 

Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Robe Da li je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma: DA. Okvirni sporazum se zaključuje sa jednim ponuđačem. Period na koji se zaključuje okvirni sporazum je dvije godine.

 

Da li je predviđeno provođenje e-aukcije: U ovom postupku nabavke je planirano zakazivanje i provođenje e-aukcije.

 

2 PODACI O PREDMETU NABAVKE

 

2.1 Opis predmeta nabavke

 

Predmet ovog postupka nabavke je nabavka vakcina protiv meningokokne bolesti, na osnovu potreba ugovornog organa prema tehničkim specifikacijama iz ove tenderske dokumentacije u skladu sa raspoloživim sredstvima za finansiranje ove nabavke.

 

Oznaka i naziv iz JRJN: 33651600-4 Vakcine

 

2.2 Podjela na lotove

 

Predmet nabavke nije podijeljen na lotove.

 

2.3 Količina predmeta nabavke

 

Na obrascu za cijene definisane su okvirne količine predmeta nabavke jer ugovorni organ, zbog prirode predmeta nabavke iz objektivnih razloga, ne može unaprijed odrediti tačnu količinu. Ugovorni organ se ne obavezuje na nabavku utvrđenih okvirnih količina u cjelosti. Stvarna realizacija zavisi od potreba ugovornog organa i raspoloživih finansijskih sredstava, ali ne može preći utvrđene okvirne količine.

 

Stvarna nabavljena količina na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma može biti jednaka ili manja od predviđene okvirne količine.

 

2.4 Tehničke specifikacije

 

U okviru ovog postupka nabavke vrši se nabavka vakcina protiv meningokokne bolesti. Isporuku vakcine vršiti uz poštivanje „hladnog lanca". U nastavku se daje opis vakcina kako slijedi:

 

NABAVKA VAKCINA PROTIV MENINGOKOKNE BOLESTI

 

Opis

Oblik

Pakovanje

Jedinica mjere

Okvirna količina za oblik

Vakcina protiv meningokokusa A, C, Y, W - 135, konjugovana

Prašak i rastvarač rastvora za injekciju.

1 doza vakcine (0,5ml nakon rekonstitucije) sadrži 5 ug/0.5mL+5 ug/0.5mL+5 ug/0.5mL +5 ug/0.5m

Pakovanje (doza): jedna bočica sa praškom i jedna ampula sa rastvaračem (0,5ml).

kom

230

 

Mjesto isporuke roba

Robe koje su predmet nabavke će se isporučiti na adresu Zmaja od Bosne bb, Industrijska zona, 72 000

Zenica uz poštivanje "hladnog lanca".

 

Rok isporuke robe

Isporuka robe će se vršiti u roku trajanja okvirnog sporazuma, sukcesivno prema narudžbama, ugovornog

organa. Roba će se isporučivati u roku od 7 dana od dana izdavanja narudžbenice.

 

3. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

3.1 Lična sposobnost

Uslovi koje ponuđač mora ispuniti u pogledu lične sposobnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno postupka obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Dokazi koje ponuđač mora dostaviti u pogledu lične sposobnosti

U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 3.1.1 podtačke a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu, kod

nadležnog organa, izjavu koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

 

a)kumulativno, potvrdu Suda Bosne i Hercegovine i uvjerenje suda prema sjedištu kandidata/ponuđača, kojima dokazuje da protiv kandidata/ponuđača u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

 

b)izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

 

c)potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

 

d)potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

 

Ponuđač je dužan dostaviti navedena uvjerenja u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležnog organa.

 

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze.

 

Uvjerenja koja je ponuđač dužan dostaviti ne smiju biti starija od tri mjeseca računajući od dana dostave ponude. Dokaze o ispunjavanju uslova, odabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 7 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe posebno.

 

3.2Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

 

Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj su registrovani, ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke.

 

Za ugovorni organ kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su sljedeći dokazi:

 

a)Rješenje o upisu u sudski registar ili Izvod iz sudskog registra ili neki drugi dokument kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

 

b)Rješenja/dozvola Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojim se odobrava ponuđaču vršenje prometa lijekovima.

 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i mora biti registrovan kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Ponuđači će dostaviti navedene dokaze uz ponudu u kopiji. Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke dužan je dostaviti navedene dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije u roku od 7 dana od dana obavještenja o dodjeli ugovora.

 

3.3 Ekonomsko finansijska sposobnost

 

3.3.1 Uslovi vezano za ekonomsko finansijsku sposobnost ponuđača

 

Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako dobavljač ne ispuni slijedeće minimalne uslove:

 

U ovom postupku javne nabavke ne zahtijeva se ispunjenje uslova u pogledu ekonomsko finansijske sposobnosti.

 

3.3.2 Dokazi vezano za ekonomsko finansijsku sposobnost ponuđača

 

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata: U ovom postupku javne nabavke ne zahtijeva se ispunjenje uslova u pogledu ekonomsko finansijske sposobnosti.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
obrazac.pdf
PODIJELI: