Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja putničkih vozila​

Datum objave: 26.05.2023. 08:39 / Izvor: Dnevni Avaz, 26.05.2023.

Na osnovu Odluke Nadzornoa odbor broj: N'0-6188/23-100/3.2 od 27.02.2023. godini- i Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikantu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo raspisuje.

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU PUTNIČKIH VOZILA

 

Predmet javnog oglasa je prodaja putničkih vozila (u nastavku teksta: vozila) JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -Sarajevo (u nastavku teksta: JP EP BiH). prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za vozila koja su predmet prodaje, a prema tabelarnom prikazu:

 

 

 

 

1.PRAVO UČEŠĆA

1.1.Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja svoje ponude — zapečaćene koverte dosiavc putem pošte ili neposredno na protokol JP KP BiH. Vilsonovo lilUliJUl 15, 71000 Sarajevo, P04.

1.2.Ponuđač ima pravo da aplicira na sve ih pojedinačne pozicije iz Javnog oglasa sa jasno naznačenim brojem pozicije (redni broj) za vozila za koje dostavlja ponudu.

1.3.Zaposleni u JP EP BiH i članovi njiliovc uze porodice nemaju pravo učešća u kupovini vozila.

 

2.SADRŽAJ PONUDE

2.1.Podaci o fizičkom licu: Ime i prezime, adresa i broj tclefona/fav c-maii adresa, ovjerena kopija lične karte, C1PS uvjerenje, oe starije od 6 mjeseci.

2.2.Podaci o pravnom licu: Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku, adresa i broj tele fona-'fax, e-niail adresa.

2.3.Cijenu ponude iskazati isključivo u konvertibilnim markama (KM).

2.4.Zainteresirani    ponuđači    Obrazac    z.a    cijenu    ponude    inog«   preuzeti   na    portalu    ugovornog organa

 

3.NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

3.1Ponude se dostavljaju u zalvorenoj koverti (neprovidnoj ) na adresu' JP Elektroprivredu Bosne i Hercegovine d.d. -Sarajevo. Vilsonovo šetalište 15. 7I0OO Sarajevo, kancelariju protokola 1*04, sa naznakom: " Ponuda za Javni oglas za prodaju putničkih vozila - NE OTVARATI"

3.2.U slučaju pojedinačne ponude navesti ., Ponuda m Javni oglas za prodaju putničkih vozila, za poziciju (navesti redni broj) - NE OTVARA IT

3.3 Rok 21 dostavljanje ponude je 13.06.2023. godine do 09:00 sati. Sve ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na način dostave, neće se uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda održat će se 13.06.2023. godine u 10:00 sati. sala broj: 430-1V, na adresi Vilsonovo Šetalište 15, 71000 Sarajevo Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ih po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili po pimomoćnifcu za učešće u postupku prodaje

3.4.Jedan ponuđač može dostavili samo jednu ponudu.

 

4.KRITERIJ I NAČIN PRODAJE

4.1. Vozila se prodaju pojedinačno ili objedinjeno ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu sa najvišom cijenom 4.2 Ponuđači il» njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda uz pismeno ovlaštenje ponuđača.

4.3.Prije početka javnog otvaranja prispjelih ponuda, ponuđač može na osnovu pisanog ih usmenog zahtjeva povući svojti ponudu, le će istom ponuda biti vraćena neotvorena. Povlačenje ponudu od sirane ponuđača neće biti moguća ukoliko je Komisija započela sa javnim otvaranjem prispjelih ponuda.

4.4.U slučaju da se prijave dva ili vise poimduča sa prihvatljivom ponudom i isioin cijenom, koju je ujedno najvišu cijena ponude. Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije đoslavio ponudu po daminu i vremenu prijemnog pečata protokola JP EP BiH.

 

5.OBAVEZE KUPCA

5.1.Ponuđač, čija ponuda bude prihvaćena, zaključit će ugovor o kupoprodaji sa JP EP BIH

5.2.KufMic je dužan uplatiti puni iznos za kupljena vozilo-'vozilo u roku od 7 (sedam) dana, od dana prijema Odluke o izbom najpovoljnijeg ponuđaču, nakon čega će uz dokaz o upitni zaključiti Ugovor o kupoprodaji.

5.3.Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništvu snosi Kupac.

5.4.Kupac je dužan preuzeti vozilo najkasnije 5 (pet) dnna od danu potpisivanju Ugovora.

5 5. Prodaja vozila visi se po principu „viđeno-kupljeno" sto isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije od strune kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na vozilu.

 

6.PREGLED VOZILA

6.1. Vozila koja su predmet prodaje inogu se pregledali na službenom parkitigu JP EP BiH. ulica Vilsonovo seiuliSte 15, 71000 Sarajevo, od 29.05.2023. do 08.06.2023. g<xiuie. u periodu od 13:00 do 15:00 saii. uz prethininu najavu na broj telefona: 033 751 919.

 

7.DODATNE INFORMACIJE

7.1.Sve informacije u vezi sa javnom prodajom mogu se dobiti svaki radni dan od 12 OO do 13:00 sali, na broj telefona 033 751 919, koutakt osoba: Jasmin Idriz

7.2.JP EP BiH zadržava pravo tla prihvati ili «xlhijc ponude, obustavi ili poništi protlaju vozilu u bilo kojoj fazi, sve d« momenta uplate kupoprodajne cijene.

Izvršni direktor za ekonomske poslove

 

Muhamed Kozadra

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: