Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 10:02

(MK) Nabavka toplog obroka za učenike za školsku godinu 2023./2024., 2024./2025. i 2025./2026.

Izvor: Official Journal of the European Union, 04.08.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Školski obroci

2023/S 149-477451

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OOU Brača Miladinovci - Skopje
Nacionalni registracijski broj: 1000
Poštanska adresa: st. Vladimir Komarov No. 5
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Ilija Tanev
E-pošta: ilija.tanev@yahoo.com
Telefon: +389 2460479
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ooubrakamiladinovci.edu.mk/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a39076b2-ec9a-4ee3-a2a1-bd1a3d353101/1
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a39076b2-ec9a-4ee3-a2a1-bd1a3d353101/1
Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a39076b2-ec9a-4ee3-a2a1-bd1a3d353101/1
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement of a hot meal for disciples for the school year 2023/2024, 2024/2025 and 2025/2026

 

Referentni broj: 13629/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
15894210 Školski obroci
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

A more detailed description of the subject of procurement is given in the tender documentation

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 354 839.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15897100 Vojnički obroci
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

OOU "OOU Brača Miladinovci - Skopje", 23rd Oktomvri Street, No. 5, Skopje, Aerodrom municipality

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of a hot meal for disciple for the school year 2023/2024, 2024/2025 and 2025/2026. A more

detailed description of the subject of procurement is provided in the tender documentation.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 354 839.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 27
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

List and brief description of conditions:

List and brief description of conditions:

List and brief description of conditions:

List and brief description of conditions:

Economic operators will be able to participate in the selection for public procurement for which the contracting

authority, through the accompanying documentation, determines:

that there are no reasons for exclusion from it,

that the conditions for qualitative selection are met, namely:

a) ability to perform activity;

b) economic and financial situation

c) technical and professional ability.

and standards:

a) for quality systems

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

As stated in the procurement documents

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

An electronic auction will be used

Additional information about electronic auction:

An electronic auction will be used

Additional information about electronic auction:

An electronic auction will be used. Additional information regarding the electronic auction is provided in the

tender documentation

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/08/2023
Lokalno vrijeme: 08:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/08/2023
Lokalno vrijeme: 08:00
Mjesto:

 

OOU "Miladinovci Brothers", 23rd Oktomvri Street, No. 5, Skopje, Aerodrom municipality

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

As stated in the tender documents

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

 

Additional information is provided in the tender documentation

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: OOU Brača Miladinovci, Aerodrom Municipality
Poštanska adresa: 23-ti Oktomvri" street, no. 5, Aerodrom Skopje
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: ilija.tanev@yahoo.com
Telefon: +389 2460479
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: OOU Brača Miladinovci, Aerodrom Municipality
Poštanska adresa: 23-ti Oktomvri" street, no. 5, Aerodrom Skopje
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: ilija.tanev@yahoo.com
Telefon: +389 2460479
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/07/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: