Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 13:29

(aukcija) Nabavka EFP i ENG opreme

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1343-7-1-193-3-43/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200090470004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Adi Rahić
Adresa Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 464-663
Faks (033) 464-663
Elektronska pošta nidzara.gagula@rtvfbih.ba
Internet adresa www.rtvfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Ugovorni organ smatra da u predmetnom postupku javne nabavke nije potrebna podjela na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

EFP i ENG oprema

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka EFP i ENG oprema za potrebe RTV FBiH.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema
Dodatni predmet(i) 32240000-7 Televizijske kamere

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema odredbama tenderske dokumentacije.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bulevar Meše Selimovića br. 12, 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja ugovornih obaveza.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

7.1.1. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
7.1.2. U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu
nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom
nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti
original ili ovjerene kopije.
7.1.3. Ponuđač je dužan dostaviti sljedeće dokaze:
a) Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač
registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (ne stariji od 3 mjeseca),
b) uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj),
c) uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV broj), ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a, a ukoliko
ponuđač nije u sistemu PDV onda ovjerena izjava ponuđača da nije u sistemu PDV-a.
7.1.4. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.
7.1.5. U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke
TD ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja
navedenih uslova za kvalifikaciju.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

7.2.1. Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuđač treba ispunjavati sljedeće
minimalne uslove:
a) da transakcijski bankarski račun ponuđača nije bio blokiran u posljednjih šest (6) mjeseci.
b) da ukupan godišnji promet iz bilansa uspjeha za 2022. godinu odnosno od početka poslovanja, ako je kandidat
registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od godinu dana, nije ispod dvostrukog iznosa procijenjene vrijednosti
nabavke.
7.2.2. Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene izjave ovjerene od strane
ponuđača, koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 6 tenderske dokumentacije i dostavljene obične kopije sljedećih
dokumenata:
a) odgovarajući dokument/dokaz koji izdaje banka ponuđača ili druga finansijska institucija (npr. Centralna banka BiH), u
skladu s pozitivnim propisima, a kojim se dokazuje ispunjenje uslova da transakcijski bankarski račun ponuđača nije bio
blokiran u zadnjih šest (6) mjeseci, računajući unazad od datuma dostavljanja ponude;
b) bilans uspjeha za 2022. godinu odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije
manje od jedne godine, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe ponuđača.
7.2.3. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti, u roku ne
dužem od 5 dana, originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost. Dokazi
moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom
vremenu ugovornog organa (do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati.
NAPOMENA:
Ponuđač može uz Izjavu, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni
u izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza ako bude izabran.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

7.3.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:
a) uspješno iskustvo u realizaciji 1 (jednog) ili više Ugovora / Okvirnog sporazuma u prethodne tri godine, čiji karakter
i kompleksnost odgovaraju robi navedenoj u Aneksu 3 tenderske dokumentacije. Ukupna vrijednost pojedinačnog
realizovanog Ugovora / Okvirnog sporazuma ili zbir više pojedinačnih Ugovora/Okvirnih sporazuma moraju iznositi najmanje
60.000,00 KM.
Ugovori moraju biti uspješno realizovani u posljednje tri godine, računajući od datuma dostavljanja ponude.
7.3.2. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu jednog ili više dokaza:
a) lista glavnih roba dostavljenih u posljednje tri godine, sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima
uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali primaoci, ili izuzetno, ukoliko se takve
potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljača roba, samo uz izjavu dobavljača roba o dostavljenim robama.
7.3.3. Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje tehničku ili
profesionalnu sposobnost.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.08.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bulevar Meše Selimovića br.12, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 22.08.2023. 10:10

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: