Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.08.2023. 12:28

(poništenje aukcije) Nabavka rezervnih dijelova za vozila, lot 2

Izvor: Akta.ba, 26.07.2023.

Broj: 03-03-01- 980/23

Sarajevo, 26.07.2023. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a. i člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22), Pravilnika-o javnim nabavkama broj: 01-31-07/23 od 26.01.2023. godine na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 28-2/23/4 od 25.07.2023. godine, direktor donosi:

 

ODLUKU

- o poništenju postupka nabavke –

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA VOZILA KZ 28/23

LOT 2 - NABAVKA AUTO GUMA

 

Poništava se postupak javne nabavke KZ 28/23 - Nabavka rezervnih dijelova za vozila / LOT 2 -Nabavka auto guma, u skladu sa član 69. stav 2. tačka a. Zakona o javnim nabavkama, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za podnošenje ponuda.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 3.

 

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplanesarajevo.ba, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-810/23 od 22.06.2023. godine.

 

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

 

Obavještenje o nabavci broj: 160-7-1-111-3-123/23 poslato je na objavu dana 23.06.2023. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 23.06.2023. godine u 14:17 sati.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-811/23 od 22.06.2023. godine.

 

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 5 (pet) ponuđača sa Portala javnih nabavki ( www.ejn.gov.ba ), a nakon isteka roka za podnošenje ponuda, putem protokola, nije pristigla nijedna ponuda.

 

Komisija za javnu nabavku je, dana 25.07.2023. godine dostavila preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 28-2/23/4 od 25.07.2023. godine i izvještaj o radu broj: 28-2/23/3 od 25.07.2023. godine, u postupku javne nabavke KZ 28/23 - Nabavka rezervnih dijelova za vozila / LOT 2 -Nabavka auto guma.

 

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je daje Komisija za javnu nabavku konstatovala da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za podnošenje ponuda te, shodno članu 69. stav 2. tačka a. Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ poništava konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda KZ 28/23 Nabavka rezervnih dijelova za vozila / LOT 2 - Nabavka auto guma.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka a, člana 88. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku nabavke broj: 01-31-07/23 od 26.01.2023. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu, kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pisanoj formi i najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Dostaviti:

 

1.Službi nabavke a/a

 

2.web stranica preduzeća

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: