Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.08.2023. 14:59

(poništenje aukcije) Nabavka, isporuka i ugradnja opreme sportske dvorane PKSC Bazen u Gračanici

Izvor: Akta.ba, 10.07.2023.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD GRAČANICA

GRADONAČELNIK Broj: 02-24-04779-19/2022

Datum, 10.07.2023.godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d), člana 70. stav 1, 4 i 6 Zakona o javnim nabavkama („SI. Glasnik BiH", broj 39/14 59/22), te na preporuku Komisije za nabavke u postupku javne nabavke roba „Nabavka, isporuka i ugradnja opreme sportske dvorane PKSC „Bazen" u Gračanici", Gradonačelnik donosi

 

ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke roba „Nabavka, isporuka i ugradnja opreme sportske dvorane PKSC „Bazen" u Gračanici" u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama, odnosno iz razloga što jedina primljena ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 2.

Ova odluka će se objaviti na web-stranici ugovornog organa (www.gracanica.gov.ba ) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-24- 04779-2022 od 27.12.2022.godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 720-1-1-170-3-173/22 na Portalu javnih nabavki dana 28.12.2022. godine.

Postupak nabavke provela je Komisija za nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-24-04779-1-2022 od 27.12.2022. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija za nabavke je utvrdila da jedina pristigla ponuda ne ispunjava uslove zahtjevane tenderskom dokumentacijom.

Naime, ponuda ponuđača „TRISAR INN" d.o.o. Sarajevo nije prihvatljiva iz razloga što je Komisija utvrdila da je traženo da ponuđač zahtjevane Certifikate/potvrde i Izvještaje o laboratorijskom testiranju dostavi za standard BAS EN. Ponuđač „TRISAR INN" uz ponudu nije dostavio certifikate/potvrde ili Izvještaje o laboratorijskom testiranju zahtjevane tenderskom dokumentacijom za standard BAS EN nego certifikate/potvrde ili Izvještaje o laboratorijskom testiranju za standarde SIST EN, UNE EN, ČSN EN što je detaljnije opisano u Zapisniku i pregledu i ovjeni ponuda Broj: 02- 24-04779-17/2022 gdje je tabelarno prikazano sa detaljnim opisom traženih i dostavljenih certifikata/potvrda i izvještaja o laboratorijskom testiranju.

U postupku je utvrđeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: