Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.08.2023. 10:24

(poništenje aukcije) Nabavka hiperbarične komore

Izvor: Akta.ba, 07.08.2023.

Broj: 11-G-3468/23

Dana, 07.08.2023.

 

Na osnovu člana 70. i člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), Gradonačelnik Banje Luke donosi

 

O D L U K U

 

I

 

Poništava se postupak javne nabavke „Nabavka hiperbarične komore", broj postupka 15-404-207/23, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom gradonačelnika broj 11-G-2495/23 od 16.06.2023. godine pokrenut je postupak javne nabavke „Nabavka hiperbarične komore". Rješenjem gradonačelnika broj 11-G-2496/23 od 16.06.2023. godine imenovana je Komisija za javnu nabavku, koja je provela otvoreni postupak javne nabavke broj 15-404-207/23. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 21.06.2023. godine, pod brojem 320-1-1-289-3- 357/23. Sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Službenom glasniku BiH, broj 45/23, od 23.06.2023. godine. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Procijenjena vrijednost javne nabavke, navedena u zahtjevu za javnu nabavku Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice iznosi 50.000,00 KM bez PDV-a. Predviđeno je provođenje e-aukcije.

Tenderskom dokumentacijom je traženo da ponuđač dostavi sljedeće dokaze:

1. popunjen, potpisan i ovjeren pečatom ponuđača obrazac za ponudu, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora;

2. izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) ZJN (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa, opštinski/gradski organ uprave ili notar);

3. dokazi predviđeni članom 46. ZJN; ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra (za pravna lica), odnosno rješenja o registraciji ili uvjerenja o aktivnom statusu (za fizička lica), fotokopija ovjerena od strane nadležnog organa, opštinski/gradski organ uprave ili notar;

4. dokazi tehničke i profesionalne sposobnosti u vezi sa članom 49. ZJN;

tel:+387 51 244 400 faks: +387 51 212-526 ■www.banjaluka.rs.ba gradonacelnik@banjaluka.rs.ba

5. izjava u vezi sa članom 52. stav (2) ZJN (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa, opštinski/gradski organ uprave ili notar);

6. popunjen, potpisan i ovjeren pečatom ponuđača primjerak tehničke specifikacije robe (obrazac za cijenu ponude);

7. potpisan i ovjeren pečatom ponuđača nacrt ugovora;

8. spisak povjerljivih informacija (ako ih ima);

9. datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača;

10. popis dokumenata uz ponudu

Rok za dostavljanje ponuda istekao je 12.07.2023. godine u 12:00 časova. Istoga dana u 12:40 časova izvršeno je javno otvaranje ponuda, kada je Komisija za javnu nabavku konstatovala da je primljena jedna ponuda, i to:

1. „ORTHOSPORT" d.o.o. Banja Luka

Ukupna cijena ponude 46.800,00 KM sa PDV-om

Dana 17.07.2023. godine, Komisija za javnu nabavku je pristupila analizi i ocjeni ponude i ustanovila sljedeće:

Ponuda pod r.br. 1 „ORTHOSPORT" d.o.o. Banja Luka, 07.07.2023. godine; koverta sa ponudom ispravno zatvorena i zapečaćena. Ponuda sadrži sve dokumente predviđene tenderskom dokumentacijom, ali je ista nepravilna iz razloga koji slijede.

U obrascu za cijenu ponude (tehnička specifikacija robe) ponuđač nije upisao jedinične cijene ponuda za stavke tehničke specifikacije. Na ovaj način ponuda nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, čiji je sastavni dio i obrazac za cijenu (tehnička specifikacija robe). Prilikom ocjene ponude Komisija za javnu nabavku je uzela u obzir i član 9. stav (2) tačka f) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (Službeni glasnik BiH, 90/14 i 20/15) koji glasi: „Ponuda sadrži: f) popunjen obrazac za cijenu ponude."

Dalje, ponuđač je u izjavi u vezi sa članom 45. ZJN, korekturnim lakom vršio ispravku teksta ispisanog u obrascu izjave, a da istu nije ovjerio potpisom, pečatom ponuđača niti je naveo datum vršenja ispravke. Tenderskom dokumentacijom u dijelu „Način dostavljanja ponude - Ispravke cijena ili drugih podataka" propisano je: „Sve ispravke upisanih cijena, kao sve ostale ispravke koje ponuđač vrši, moraju biti ovjerene potpisom i pečatom ponuđača, uz naznaku datuma kada je ispravka vršena.

Ispravke nije dozvoljeno vršiti korekturnim lakom, korekturnom trakom i sl., već isključivo na način da se pogrešno upisan podatak precrta a pored njega upiše ispravan podatak."

Ustanovljeno je takođe da je ponuda samo djelimično numerisana, zaključno sa r.br. 10. i ovdje je je prekršena odredba Tenderske dokumentacije u dijelu „Način dostavljanja ponude - Uvezivanje i numeracija stranica", koja glasi: „Ponuda mora biti čvrsto uvezana (jemstvenikom ili tvrdo koričenje kao knjiga) i sve strane ponude numerisane, izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl."

Ponuđač takođe u izjavama u vezi sa članom 45. i 52. ZJN nije naveo niti broj obavještenja o javnoj nabavci, niti broj „Službenog glasnika BiH" u kojem je obavještenje objavljeno.

Imajući u vidu navedeno, Komisija za javnu nabavku je jednoglanso ocijenila da je ponuda nepravilna, jer nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22) propisano je sljedeće: „Ugovorni organ obavezan je poništiti postupak javne nabavke u sljedećim slučajevima: d) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Imajući u vidu činjenicu da nije primljena nijedna prihvatljiva ponuda, Komisija za j avnu nabavku je predložila donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke i 31.07.2023. godine okončala svoj rad. Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i odlučio kao u dispozitivu.

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Kancelariji za razmatranje žalbi, Filijala Banjaluka, putem Gradonačelnika - Odsjeka za javne nabavke, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema obavještenja o ishodu postupka javne nabavke.

Žalba se podnosi u 3 primjerka, direktno na protokol ugovornog organa u kancelariju 14 Gradske uprave Grada Banjaluka ili preporučenom pošiljkom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: