Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.08.2023. 09:38

(HR) Nabavka teretnog vozila sa sandukom i dizalicom

Izvor: Official Journal of the European Union, 09.08.2023.

Hrvatska-Velika Gorica: Kamioni s otvorenim sandukom

2023/S 152-485886

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VG Čistoća d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 23915011506
Poštanska adresa: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
Mjesto: Velika Gorica
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10410
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirna Kotaran, Ariana Pralas
E-pošta: nabava@vgcistoca.hr
Telefon: +385 16566750/ 16566742
Telefaks: +385 16566740
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vgcistoca.hr
Adresa profila kupca: www.vgcistoca.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0033669
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Teretno vozilo sa sandukom i dizalicom

 

Referentni broj: 4-23-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34134100 Kamioni s otvorenim sandukom
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava teretnog vozila za sandukom i dizalicom, sukladno Specifikaciji tehničkih karakteristika iz priloga i Troškovniku te ostalim traženim uvjetima naznačenih u Dokumentaciji o nabavi.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34134100 Kamioni s otvorenim sandukom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Odabrani Ponuditelj isporučuje vozilo fco na adresu Naručitelja.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava teretnog vozila za sandukom i dizalicom, sukladno Specifikaciji tehničkih karakteristika iz priloga i Troškovniku te ostalim traženim uvjetima naznačenih u Dokumentaciji o nabavi.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1.Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt dokazuje samostalno ili u zajednici gospodarskih subjekata, odnosno ne može dokazati profesionalnu sposobnost oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelje.

4.1.1. Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak ? Opći navod za sve kriterije za odabir.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniji ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Za sklapanje i izvršenje ugovora primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22).

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 03/12/2023
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

 

Ponude će se otvarati u prostorijama VG Čistoće d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica, soba 207 „Nabava“.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Sukladno DON-u

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: