Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2023. 09:14

(HR) Nabavka lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Gospića i proračunskih korisnika Grada Gospića

Izvor: Official Journal of the European Union, 11.08.2023.

Hrvatska-Gospić: Loživa ulja

2023/S 154-489128

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GRAD GOSPIĆ
Nacionalni registracijski broj: 22538763965
Poštanska adresa: BUDAČKA 55
Mjesto: GOSPIĆ/GOSPIĆ
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tomislava Milinković
E-pošta: tomislava.milinkovic@gospic.hr
Telefon: +385 53572714
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://gospic.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Muzej Like Gospić
Nacionalni registracijski broj: 72024433755
Poštanska adresa: dr. Franje Tuđmana 3
Mjesto: Gospić
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@muzejlike.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://muzejlike.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: POU "dr. Ante Starčević" Gospić
Nacionalni registracijski broj: 42383149470
Poštanska adresa: dr. Franje Tuđmana 5
Mjesto: Gospić
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
E-pošta: racunovodstvo@pou-gospic.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.pou-gospic.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna vatrogasna postrojba Gospić
Nacionalni registracijski broj: 98961542819
Poštanska adresa: Trg Alojzija Stepinca 2
Mjesto: Gospić
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
E-pošta: asic.josip@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.jvp-gospic.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola dr. Jure Turića
Nacionalni registracijski broj: 81152039635
Poštanska adresa: Miroslava Kraljevića 15
Mjesto: Gospić
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
E-pošta: ana.brkljacic4@skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://os-gospic.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik
Nacionalni registracijski broj: 38708310614
Poštanska adresa: Riječka 2
Mjesto: Lički Osik
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53201
Država: Hrvatska
E-pošta: oreskovic.racunovodstvo@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-licki-osik.skole.hr/skola/kontakti
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0034007
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Gospića i proračunskih korisnika Grada Gospića

 

Referentni broj: JNVV-01/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09135000 Loživa ulja
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je kontinuirana opskrba loživim uljem, ekstra lakim EURO (LUEL EURO), Gradske uprave Grada Gospića i proračunskih korisnika Grada Gospića, a do visine procijenjene vrijednosti nabave.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 291 953.02 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09135000 Loživa ulja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja ugovora su sljedeće lokacije:RB Naručitelj Adresa1. Grad Gospić Budačka 55, 53000 Gospić2. Pučko otvoreno učilište „dr. Ante Starčević“ Gospić Dr. Franje Tuđmana 5, 53000 Gospić

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je kontinuirana opskrba loživim uljem, ekstra lakim EURO (LUEL EURO), Gradske uprave Grada Gospića i proračunskih korisnika Grada Gospića, a do visine procijenjene vrijednosti nabave.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: 2. Rok isporuke (RI) / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: 1.Cijena ponude (C) / Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 291 953.02 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

– Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegovog poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/09/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/09/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

 

Budačka 55, 53000 Gospić

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Rok za izjavljivanje žalbe je 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Naziv i adresa žalbenog tijela: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: