Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2023. 12:25

(poništenje aukcije) Nabavka kasa, lot 1

Izvor: Akta.ba, 10.08.2023.

"JP BH POŠTA“ do.o. Sarajevo

GENERALNA D1REKCUA

UPRAVA DRUŠTVA

 

Broj: U.D-01-04-12809/23

Sarajevo, 09.08,2023.godine

 

Na osnovu člana 45. Statuta "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, člana 69. stav 1) alineja b) i stav (2) alineja d), člana 70. Zakona o javnim nabavkama {"Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i đ. 18, stav (1) i (3) Pravilnika o javnim nabavkama "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, te prijedloga - preporuke Komisije za nabavku kasa broj: 07.4-11-9 - 7223-24/23 SL od 08.08.2023.godine, Uprava Društva na 235. elektronskoj sjednici održanoj dana 09,08.2023.godine, donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke kasa za

LOT 1 - Depozitna kasa

 

Donosi se Odluka o poništenju postupka nabavke kasa za LOT 1 Depozitna kasa -, zbog toga što u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna prihvatljiva ponuda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽE NJ E

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke robe: Nabavka kasa broj: U.D.-01-04- 8287/23 od 16.05.2023, godine i Rješenja Generalnog direktora o imenovanju komisije za provođenje postupka nabavke robe: Nabavka kasa broj: 01-11-9- 7223-6/23 od 17.05.2023. godine, Komisija je provela otvoreni postupak za dostavu ponuda, broj: 238-1-1-220-3-132/23 od 14.06.2023.godine na Portalu JN.

 

Javno otvaranje ponuda u postupku predmetne nabavke održano je dana 14.07.2023.godine u 12:15 sati, u Banket sali Generalne direkcije "JP BH POŠTA" d.o.o, Sarajevo, Obala Kuiina bana br.8, o čemu je sačinjen poseban Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 07.4-11-9-7223-23/23 SL koji je sastavni dio ovog Izvještaja. Zapisnik sa otvaranja ponuda je poslan učesnicima putem e-maila na adresu: e.mahic@printecgroup.com i info@primat.com.ba .

 

Na Protokol Društva do roka određenog za prijem ponuda (14.07.2023.godine do 12:00 sati), pristigle su ponude slijedećih ponuđača:

1. „PRINTEC BH" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, BiH

2. „PRIMAT" d.o.o. Sarajevo, Zagrebačka 57b, 71000 Sarajevo, BiH

 

Komisija je, nakon završenog otvaranja ponuda, pristupila analizi i utvrđivanju validnosti prispjelih ponuda, te konstatovala slijedeće:

1. Ponuda ponuđača „PRINTEC BH" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, BiH, broj: 027/2023 od 14.07.2023.godine, sa ukupnom vrijednosti ponude, bez uračunatog PDV-a u iznosu od 49.222,40 KM za LOT 1, ne ispunjava sve pravne, ekonomske i tehničke uslove ugovornog organa definisane tenderskom dokumentacijom, te je ista ocjenjena kao formalno¬pravno, ekonomski i tehnički neprihvatljiva za ugovorni organ i ne može biti predmet  vrednovanja prema član 2. Tačka (1) stav 2) i član 68, Stav (1) i stav (4) alineja i) i j) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22) zbog slijedeće činjenice:

- „Ponuda je dokument koji podnosi ponuditelj, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uvjetima koje određuje ugovorno tijelo u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda može biti:

2) neprihvaltjiva - čija cijena premašuje planirana odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog tijela za nabavu ili ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalifikaciju gospodarskog subjekta;"

 

Obrazloženje:

Naime, ovlašteno lice za zastupanje subjekta upisa u svojstvu direktora gosp. Kenan Halilović, koje je u ponudi navedeno kao predstavnik ponuđača „PRINTEC BH" d.o.o. Sarajevo, ima ograničenje za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu obzirom da je u ponudi ponuđača na stranici br.36 ( Aktuelni izvod iz sudskog registra kao sastavni dio ponude ) eksplicitno navedeno: „ sa ograničenjem ovlaštenja da prava i obaveze za društvo može preuzimati samo uz supotpis jednog od prokurista društva"

 

Obzirom da dostavljena ponuda ne sadrži supotpis prokuriste, niti posebno ovlaštenje za zastupanje, izdato za Kenan Halilović u predmetnom postupku javne nabavke, dostavljena ponuda i date izjave ne predstavljaju obavezu za to privredno Duštvo.

 

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA FEDERACIJE BiH ("Službene novine FBiH", br. 81/2015 i 75/2021 od 22.09.2021g), u čl.24, stav ( 1 ) kaže:

" Lice s ovlaštenjima za zastupanje upisanim u registar društava ovlašteno je poduzimati sve radnje i obavljati sve poslove u ime i za račun društva u okviru ovlaštenja upisanih u registar društava";

Kao i u skladu sa čl.55, Zakona o obligacionim odnosima FBiH, gdje se u čl.55, stav (1) kaže:

" Kad je statutom ili drugim opštim aktom preduzeća određeno i u sudski registar upisano da njen zastupnik može zaključiti određeni ugovor samo uz saglasnost nekog organa, saglasnost se može dati prethodno, istovremeno ili naknadno, ako što drugo nije upisano u registar

Obzirom da se u skladu sa ZJN, čl.57 ponuda može izmijeniti, dopuniti je ili od nje odustati prije isteka roka za dostavljanje ponuda, jasno je da mogućnost naknadnog dostavljanja pisane saglasnosti, poslije roka predviđenog za dostavljanje ponuda nije moguća, te je ista ocjenjena kao formalno - pravno, ekonomski i tehnički neprihvatljiva;

Potvrda na str.40 nije izjava ponuđača, nije original niti ovjerena kopija, a kako je to zahtijevano tačkom 7.3.2. pod b) Tenderske dokumentacije br. 07.4-11-9-7223-14/23. („Izjava ponuđača da je proizvođač/ovlašteni distributer opreme koja je predmet nabavke (original ili ovjerena kopija) (za LOT1 i LOT2)").

 

Dostavljeni Certifikat EN 1300 na strani 42-54 ponude nije original niti ovjerena kopija kako je to zahtijevano tačkom 7.3.2. pod d) Tenderske dokumentacije br, 07.4-11-9-7223-14/23. („Važeći certifikat EN 1300 ili ekvivalent (original ili ovjerena kopija...")

 

2. Ponuda ponuđača „PRIMAT" d.o.o. Sarajevo, Zagrebačka 57b, 71000 Sarajevo, BiH, broj: 70/23 od 14.07.2023.godine, sa ukupnom vrijednosti ponude, bez uračunatog PDV-a u iznosu od 49.678,00 KM za LOT 1, ne ispunjava sve pravne, ekonomske i tehničke uslove ugovornog organa defmisane tenderskom dokumentacijom, te je ista ocjenjena kao formalno-pravno, ekonomski i tehnički neprihvatljiva za ugovorni organ i ne može biti predmet vrednovanja prema član 2. Tačka (1) stav 2) i član 68. Stav (1) I stav (4) alineja i) i j) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22) zbog slijedeće činjenice: 

- „Ponuda Je dokument koji podnosi ponuditelj, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uvjetima koje određuje ugovorno tijelo u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda može biti:

2) neprihvaltjiva - čija cijena premašuje planirana odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog tijela za nabavu ili ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalifikaciju gospodarskog subjekta;"

 

Obrazloženje:

Dostavljeni Certifikat EN 1300 na strani 28-31 ponude nije original niti ovjerena kopija kako je to zahtijevano tačkom 7.3.2, pod d) Tenderske dokumentacije br. 07.4-11-9-7223-14/23. („Važeći certifikat EN 1300 ili ekvivalent (original ili ovjerena kopija,..").

Ugovorni organ je za predmetnu nabavku predvidio provođenje e-aukcije, ali s obzirom na to da nije pristigla niti jedna prihvatljiva ponuda te cijeneći Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e- aukcije član 3. stav 3, Ugovorni organ neće zakazivati e-aukciju već će nabavku okončati u skladu sa članom 69. Zakona stav (1) pod b) Zakona.

Cijeneći navedeno donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka javne nabavke, prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja Odluke o poništenju, shodno članovima 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: