Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2023. 14:29

(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova za centrifugalne pumpe i gumenog crijeva armiranog platnom

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

350-1-1-263-3-352/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNIK MRKOG UGLJA ''ĐURĐEVIK'' D.O.O. - ĐURĐEVIK
IDB/JIB 4209284170009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Edin Mešić
Adresa Đurđevik bb
Poštanski broj 75272 Đurđevik (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 775-255
Faks (035) 772-667
Elektronska pošta larisa0509@gmail.com
Internet adresa www.rudnikdjurdjevik.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Obzirom da se radi o različitoj vrsti robe, ponude se mogu dostaviti za jedan lot ili oba lota

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 Rezervni dijelovi za centrifugalne pumpe Lot 2 Gumeno crijevo armirano platnom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 Rezervni dijelovi za centrifugalne pumpe
Lot 2 Gumeno crijevo armirano platnom

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za građevinarstvo

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

03.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto RMU ''Đurđevik'' d.o.o. Đurđevik (Direkcija društva)
Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki. Sva pitanja i zahtjeve za pojašnjenje možete
uputiti preko portala javnih nabavki.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 Rezervni dijelovi za centrifugalne pumpe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 Rezervni dijelovi za centrifugalne pumpe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

84000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki. Sva pitanja i zahtjeve za pojašnjenje možete
uputiti preko portala javnih nabavki.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 Gumeno crijevo armirano platnom

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2 Gumeno crijevo armirano platnom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki. Sva pitanja i zahtjeve za pojašnjenje možete
uputiti preko portala javnih nabavki.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: