Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.08.2023. 09:10

(poništenje aukcije) Nabavka multifunkcijskog duplex+network crnobijelog printera

Izvor: Akta.ba, 31.07.2023.

Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

 

Broj:03-4607/23

Datum:31.7.2023.

 

Na osnovu člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14; 59/22), Zapisnika o ocjeni ponuda od 24.07.2023. godine i člana 48. Statuta Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik. Direktor i Prokurista Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. -
Đurđevik. donose:

 

ODLUKU

o poništenju postupka za javnu nabavku robe
Multifunkcijski duplex+network crnobijeli printer

Nakon provedenog postupka Konkurentskog zahtjeva za nabavku robe: Multifunkcijski
duplex+network crnobijeli printer, a obzirom da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom
krajnjem roku. postupak nabavke se PONIŠTAVA u skladu sa članom 69. stav (2) lačka a) Zakona o
javnim nabavkama BiH.

OBRAZLOŽE NJ E

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Multifunkcijski duplex+network crnobijeli printer,
broj obavještenja: 350-7-1-205-3-299/23 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 13.07.2023.
godine. Tendersku dokumentaciju preuzelo je 6 ponuđača, a njihova imena su navedena u Izvještaju o
preuzimanju tenderske dokumentacije, kreiranom 24.07.2023. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 24.07.2023. godine do 11:00 sati. a javno otvaranje ponuda je zakazano za
24.07.2023. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoje ponude u datom roku nije dostavio ni jedan ponuđač.
Obzirom na prednje izneseno donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni
organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH. ima pravo izjaviti
žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) Zakona o javnihm
nabavkama BiH.

Žalba se izjavljuje URŽ-u putem Ugovornog organa u pismenoj formi u roku od pet dana od prijema
Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: