Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.08.2023. 09:26

(poništenje aukcije) Nabavka četkica el.točka za dampere Mark i Euklid, pleksiglasa providni za bagere, kamione i pomoćnu opremu, remena 8PK 1495 za damper Volvo A35G, rezervnih dijelova za damper Volvo A35G, pakovanje cilindra kipanja za Euclid, drvene lamele (pero za sita) za vibraciona sita, lot 4

Izvor: Akta.ba, 26.07.2023.

Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

 

Broj:03-4542/23

Đurđevik:26.7.2023.

 

Na osnovu člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH"
broj 39/14: 59/22). Zapisnika o ocjeni ponuda od 10.07.2023. godine i člana 48. Statuta Rudnik mrkog
uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Direktor i Prokurista Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. -
Đurđevik. donose:

ODLUKU

o poništenju postupka za javnu nabavku robe
Lot 4 - Rezerv ni dijelovi za damper Volvo A35G

Nakon provedenog postupka Konkurentskog zahtjeva za nabavku robe: Lot 4 - Rezervni dijelovi za
damper Volvo A35G, a obzirom da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.
postupak nabavke se PONIŠTAVA u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama

BiH.

OBRAZLOŽE NJ E

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Lot 4 - Rezervni di jelovi za damper Volvo A35G broj obavještenja: 350-7-1-190-3-284/23 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 29.06.2023. godine. Tendersku dokumentaciju preuzelo je šest ponuđača, a njihova imena su navedena u Izvještaju o
preuzimanju tenderske dokumentacije, kreiranom 10.07.2023. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 10.07.2023. godine do 11:00 sati. a javno otvaranje ponuda je zakazano za 10.07.2023. godine u 1 1:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoje ponude u datom roku nije dostavio ni jedan ponuđač. Obzirom na prednje izneseno donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra daje Ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH. ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) Zakona o javnihm
nabavkama BiH.

Žalba se izjavljuje URŽ-u putem Ugovornog organa u pismenoj formi u roku od pet dana od prijema Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: