Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.08.2023. 13:33

(poništenje aukcije) Nabavka usluga servisiranja elektromehaničke opreme - kompresorskog agregata, lot 2

Izvor: Akta.ba, 10.08.2023.

Broj: 15-03-16-5-32-30/23

Datum: 10.8.2023. godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) i člana 19. Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 56/08), direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi

 

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga servisiranja elektromehaničke opreme - kompresorskog agregata - LOT 2 - pregled i ispitivanje stabilnih posuda pod pritiskom kompresorskog agregata, objavljen na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, Obavještenje o nabavci broj 1110-7-2-32-3-54/23 od 21.7.2023. godine, za koji je primijenjen postupak konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave se na web stranici Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e nj e

Po preduzetim aktivnostima Komisija za provođenje postupka javne nabavke usluga servisiranja elektromehaničke opreme - kompresorskog agregata je konstatovala da je u postupku javne nabavke usluga servisiranja elektromehaničke opreme - kompresorskog agregata - LOT 2 - pregled i ispitivanje stabilnih posuda pod pritiskom kompresorskog agregata rok za prijem ponuda bio 8.8.2023. godine do 10:00 sati, te da do navedenog roka niti jedna ponuda nije pristigla na pisarnicu Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, niti je bilo neblagovremenih ponuda, zbog čega je predložila donošenje odluke o poništenju ovog postupka javne nabavke u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu prijedloga Komisije odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog nezakonitog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane Agencije u postupku javne nabavke. Žalba se izjavljuje u roku od pet (5) dana od dana objave odluke na web stranici Agencije. Žalilac izjavljuje žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može bitjmanii od tri (3).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: